Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Przydział lokali na czas nieoznaczony i lokali w ramach najmu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Mielec na rzecz najemców.
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie, którego lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel
Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocnicze
Transkrypcja akt stanu cywilnego
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC
Zawarcie małżeństwa w lokalu USC
Zmiana imion i nazwisk
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Rejestracja urodzeń
Rejestracja zgonów
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki