Moje Miasto

Deklaracja dostępności Urzędu Miejskiego w Mielcu

Wstęp

Urząd Miejski w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://eurzad.um.mielec.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-03-16

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-03-16

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- materiały wideo nie posiadają napisów, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Urząd Miejski deklaruje dołożenie starań, aby zamieszczane na stronie materiały i funkcjonalności spełniały wytyczne związane z dostępnością.

Informacja o ułatwieniach dla użytkowników:

Przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony

Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok

[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: bti@um.mielec.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Mielcu posiada trzy budynki, które obsługują mieszkańców w załatwianiu spraw urzędowych.

Budynek główny przy ulicy Żeromskiego 26.

  1. Przed budynkiem wydzielono trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku, drzwi otwierają się automatycznie.
  3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Budynek nie posiada windy.

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w Referacie Spraw Obywatelskich (tj. ewidencji ludności i dowodów osobistych), Urzędu Stanu Cywilnego lub otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku.

Budynek przy ulicy Żeromskiego 23

  1. Przed budynkiem wydzielono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, którym można dostać się na parter budynku.
  3. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
  4. Budynek nie posiada windy.

Na parterze budynku można bezpośrednio załatwić m.in. sprawy w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji oraz sprawy z zakresu ewidencji działalności gospodarczej lub otrzymać pomoc w załatwieniu pozostałych spraw realizowanych w tym budynku.

Budynek przy ul. Chopina 1

  1. Przed budynkiem nie ma wydzielonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
  2. Budynek nie posiada podjazdu dla wózków inwalidzkich.

W budynku mieszczą się biura Wydziału Edukacji. Osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w załatwieniu spraw z zakresu Wydziału Edukacji w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26.

Tłumacz języka migowego

Urząd Miejski w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się:

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o zgłoszenie takiej potrzeby w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 23 pok. 9A. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

Zgłoszenie można dostarczyć w wybrany sposób: