Moje Miasto

Witaj w eUrzędzie
Miejskim w Mielcu!

Ważna informacja !!!

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA!!

W związku ze zmianami przepisów dotyczących gospodarki odpadami, od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się zasady odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. W myśl art. 6c ust. 2c ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

PODMIOTY OBJĘTE GMINNYM SYSTEMEM

W przypadku wyrażenia chęci, aby od 1 kwietnia 2020 r. odpady komunalne były odbierane przez Gminę Miejską Mielec, do tutejszego urzędu należy złożyć w terminie od 18 marca do 30 marca 2020 r. pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Brak pisemnego oświadczenia będzie równoznaczny z zaprzestaniem od 1 kwietnia 2020 r. odbioru odpadów komunalnych przez gminę z nieruchomości.

UWAGA! Oświadczenie należy przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: platformy
e-PUAP (
https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego (wymagany jest podpis elektroniczny lub profil zaufany). Ze względu na zaistniałe szczególne okoliczności związane z zagrożeniem zdrowia i życia dopuszcza się wysłanie oświadczenia
o przystąpieniu do gminnego systemu poprzez e-mail na adres:
mmadejska@um.mielec.pl, pweglarz@um.mielec.pl, tsmykla@um.mielec.pl (skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia), oryginał dokumentu należy przesłać do Urzędu Miejskiego w Mielcu pocztą.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych pozostający w gminnym systemie, którzy do tej pory deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej (wzór deklaracji: https://www.mielec.pl/deklaracja-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-odpadami-komunalnymi/).

INDYWIDUALNE UMOWY

Właściciele nieruchomości, którzy nie przystąpią do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są do zawarcia od dnia 1 kwietnia 2020 r. indywidualnej umowy na obiór i zagospodarowanie odpadów z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Lista podmiotów wpisanych do rejestru zamieszczona jest na stronie internetowej miasta Mielca: https://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Rejestr-dzia%c5%82alno%c5%9bci-regulowanej-w-zakresie-odbierania-odpad%c3%b3w-komunalnych-od-w%c5%82a%c5%9bcicieli-nieruchomo%c5%9bci-na-rok-2020.pdf.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, prezydent prowadzi kontrole posiadanych przez właścicieli umów na odbiór odpadów komunalnych, dowodów uiszczania opłat za usługi lub inny sposób udokumentowania wykonania ustawowych obowiązków. O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Prezydenta Miasta Mielca.

UWAGA!! Od 01 kwietnia 2020 r. segregacja odpadów jest obowiązkowa dla wszystkich właścicieli nieruchomości!!!

Właściciele wszystkich nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Dodatkowych informacji w tym zakresie udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami w Urzędzie Miejskim w Mielcu tel. 17 787 42 72, 17 787 42 73, 17 787 42 74.


Ważna informacja !!!

Pełna instrukcja dla rodziców dotycząca sposobu rekrutacji do żłobków znajduje się pod poniższym linkiem:

https://mielec.nullo.pl/nullo-parents/files.action?historyItem.level=0&historyItem.title=Instrukcja%2C+pliki+do+pobrania+

skrócona instrukcja:

  • https://eurzad.um.mielec.pl/
  • zaloguj (lewy górny róg strony)- wybieramy profil zaufany i logujemy się profilem zaufanym
  • wybieramy  "MOJE KONTO"
  • wybieramy "Edukacja" (lewa strona strony)
  • wybieramy "Rejestracja do żłobka"
  • - wypełniamy formularz ... itd.