Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Wydanie mieleckiej karty aktywny n+
Wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora
Przyznanie ogólnopolskiej karty dużej rodziny / wydanie duplikatu karty dużej rodziny
Rekrutacja do przedszkoli
Ewidencja pobytu dziecka w przedszkolu
Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
Mieleckie eBecikowe
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały
Udostępnianie do powszechnego wglądu dzienników ustaw, monitorów polskich i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Najem lokali użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym
Dzierżawa gruntów gminnych
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - nadanie numeru porządkowego dla budynku
Udostępnienie Terenu /Z Wyjątkiem Dróg Publicznych i Rowów
e Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
Warunki techniczne związane z przekroczeniem lub przebudową rowu