Moje Miasto
Nazwa
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Mieleckie eBecikowe
Wniosek w sprawach ulg (umorzen, odroczeń, rat)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Informacja na podatek rolny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Informacja na podatek od nieruchomości osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek rolny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat
Deklaracja na podatek leśny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) - osoby prawne i osoby fizyczne wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Informacja na podatek leśny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców