Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
Najem lokali użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym
Dzierżawa gruntów gminnych
Ewidencja miejscowości, ulic i adresów - nadanie numeru porządkowego dla budynku
Udostępnienie Terenu /Z Wyjątkiem Dróg Publicznych i Rowów
Wniosek o usunięcie drzew i krzewów
Warunki techniczne związane z przekroczeniem lub przebudową rowu
Zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne Na właczenie wód opadowych do rowu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne na włączenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
Realizacja wniosków składanych do centralnej ewidencji I informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z Dworca przesiadkowego
Zorganizowanie imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Zorganizowanie zgromadzenia