Moje Miasto
Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocnicze
Transkrypcja akt stanu cywilnego
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno ? prawnym
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC
Zawarcie małżeństwa w lokalu USC
Zmiana imion i nazwisk
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa
Rejestracja urodzeń
Rejestracja zgonów
Odtwarzanie treści aktów stanu cywilnego
Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego
Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały