Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Warunki techniczne związane z przekroczeniem lub przebudową rowu
Zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne Na właczenie wód opadowych do rowu
Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne na włączenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
Realizacja wniosków składanych do centralnej ewidencji I informacji o działalności gospodarczej
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec
Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Uzgodnienie zasad korzystania z Dworca przesiadkowego
Zorganizowanie imprezy artystycznej lub rozrywkowej
Zorganizowanie zgromadzenia
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno-prawnym
Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
Wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej
Wydanie decyzji na udostępnienie kanału technologicznego
Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego wszczętego i prawomocnego po 1 lipca 2009 r. z kraju spoza Unii Europejskiej o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa.
Oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu.
Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.