Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe

← Usługi

Opis ogólny

Bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

1)Wniosek o przyznanie bonifikaty.

2) Do wniosku o przyznanie bonifikaty należy dołączyć wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):

  1. w przypadku osób aktywnych zawodowo - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub zakładu pracy o wysokości uzyskanego dochodu, za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego, zaświadczenie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu o przyznanych świadczeniach, itp.,
  2. przez emerytów i rencistów: rozliczenie roczne PIT-40A, zaświadczenie z ZUS, itp.,
  3. w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku uzyskania dochodu lub o nie składaniu zeznania podatkowego,
  4. w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o barku świadczenia),
  5. osoby pełnoletnie uczące się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni o statusie ucznia/studenta oraz oświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu (albo braku uzyskania dochodu),
  6. przez osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) złożonego do Urzędu Skarbowego.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30,
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Termin realizacji

Wnioski rozpatrywane są po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ?Monitorze Polskim? w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok za który opłata ma być wnoszona

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 7.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Telefon kontaktowy

17 787 41 96

Osoba kontaktowa

Bogusława Stefanik - Inspektor

Informacje dodatkowe

1) Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2) Właściwy organ udziela na wniosek osób fizycznych 50% bonifikaty od opłaty rocznej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana na te cele.

3) Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, dochód miesięczny, na jednego członka gospodarstwa domowego, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.

4) Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Formularz - wniosek strony