KONSULTACJE

ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI

W SPRAWIE REWALORYZACJI ZIELENI PRZYULICZNEJ W PASACH DROGOWYCH PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCII

Szanowni Mieszkańcy Mielca!

Informujemy o zakończeniu konsultacji w sprawie rewaloryzacji zieleni przyulicznej w pasach drogowych przy Alei Niepodległości.

Konsultacje zostały przeprowadzone:

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i przekazane opinie.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu (Konsultacje społeczne - rewaloryzacja zieleni przy ul. Al. Niepodległości (bip.gov.pl)).

Link bezpośredni: RAPORT-Z-KONSULTACJI-REWALORYZACJA-ZIELENI-PRZY-AL.-NIEPODLEGLOSCI-skompresowany.pdf (www.mielec.pl)


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W OGÓLNOMIEJSKICH KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
W SPRAWIE REWALORYZACJI ZIELENI PRZYULICZNEJ W PASACH DROGOWYCH PRZY ALEI NIEPODLEGŁOŚCI

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Mielca zaprasza mieszkańców miasta Mielca do udziału konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest zebranie opinii/sugestii dotyczących zaproponowanej koncepcji zagospodarowania zieleni przyulicznej w pasach drogowych wzdłuż Alei Niepodległości.

Przed nami trudne i konieczne zadanie wymiany rosnących przy Alei Niepodległości drzew. Staramy się znaleźć i zastosować możliwie najkorzystniejsze rozwiązania, które poprawią jakość przestrzeni miejskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest zapewnienie bezpieczeństwa – większość rosnących tam drzew jest w złym stanie, drzewa ulegają degradacji co prowadzi do licznych złamań gałęzi i wykrotów. Dodatkowo zależy nam na wzbogaceniu przestrzeni poprzez posadzenie nowych drzew oraz zwiększenie ilości gatunków roślin średniego i niskiego piętra.

Chcielibyśmy poznać Państwa zdanie w tej sprawie!

Konsultacje odbędą się w terminie: 26 lutego – 08 marca 2024 roku.

Konsultacje przeprowadzone są w formie:

 1. badania opinii mieszkańców miasta Mielca poprzez zgłaszanie wniosków na formularzu dostępnym w formie elektronicznej udostępnionego na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Mielcu Konsultacje społeczne - rewaloryzacja zieleni przy ul. Al. Niepodległości (bip.gov.pl) w dniach od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r.
 2. badania opinii mieszkańców miasta Mielca poprzez zgłaszanie wniosków na formularzu dostępnym w wersji papierowej udostępnianej w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, pokój 19 oraz na stronie internetowej: Konsultacje społeczne - rewaloryzacja zieleni przy ul. Al. Niepodległości (bip.gov.pl) w dniach od 26.02.2024 r. do 08.03.2024 r.
 3. spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami miasta Mielca w dniu 01.03.2024 r. o godz.17.00 w Bibliotece Miejskiej SCK przy ul. Kusocińskiego 2 w Mielcu.

Wypełniony formularz konsultacyjny można złożyć:

 1. za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez formularz dostępny w formie elektronicznej (https://forms.office.com/e/gUHJsJX351) lub na adres konsultacje@um.mielec.pl,
 2. w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta (BOK) Urzędu lub pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!


ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI
W SPRAWIE BUDOWY KOLEJNYCH BLOKÓW SOCJALNYCH W MIELCU PRZY UL. INWESTORÓW1)

1) Przez bloki socjalne należy rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne)

Szanowni Mieszkańcy Mielca!

Informujemy o zakończeniu konsultacji w sprawie budowy kolejnych bloków socjalnych w Mielcu przy ul. Inwestorów.

Konsultacje zostały przeprowadzone w dwóch etapach:

W konsultacjach wzięło udział 0,3% ogółu dorosłych osób zameldowanych na terenie miasta Mielca.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i przekazane opinie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu.
Link bezpośredni: https://mielec.bip.gov.pl/fobjects/download/1574761/raport-z-konsultacji-spolecznych-budowa-kolejnych-kolejnych-blokow-socjalnych-w-mielcu-przy-ul-inwestorow-pdf.html


Zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych

Szanowni Państwo,

Prezydent Miasta Mielca zaprasza mieszkańców miasta Mielca do udziału w konsultacjach społecznych pod nazwą: OGÓLNOMIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE BUDOWY KOLEJNYCH BLOKÓW SOCJALNYCH1 W MIELCU PRZY UL. INWESTORÓW.

1 Przez bloki socjalne należy rozumieć budynki mieszkalne wielorodzinne z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne).

W ramach inwestycji powstałoby ok. 100 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 40,0 m2,
w budynkach o wysokości od trzech do pięciu kondygnacji nadziemnych i nie większej niż 15 m.

W celu pokrycia kosztów realizacji inwestycji Gmina Miejska Mielec planuje ubiegać się i skorzystać
z dofinansowania w wysokości do 80 % z Programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa
ze środków Funduszu Dopłat obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Planuje się realizację inwestycji na działce ewid. nr 296/13 w obrębie 7. Rzochów w Mielcu, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Inwestorów w Mielcu.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców Gminy Miejskiej Mielec na temat budowy kolejnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami przeznaczonymi pod najem socjalny (dawne lokale socjalne) i lokalami przeznaczonymi pod najem na czas nieoznaczony (tzw. lokale komunalne), położonych w Mielcu przy ul. Inwestorów.

Konsultacje trwać będą od 08.09.2023 r. do 27.09.2023 r. i zostaną przeprowadzone zgodnie
z harmonogramem w następujących formach:

 1. ankiety elektronicznej dostępnej na stronie eusług Urzędu Miejskiego w Mielcu eurzad.um.mielec.pl w zakładce „konsultacje” w dniach od 08.09.2023 r. do 15.09.2023 r.,
 2. ankiety papierowej złożonej osobiście w wyznaczonych miejscach, tj.:

w dniach 08.09.2023 r. – 15.09.2023 r.,

 1. ankiety przesłanej w formie skanu/zdjęcia na adres konsultacje@um.mielec.pl z tematem „Konsultacje bloki socjalne" w dniach 08.09.2023 r. – 15.09.2023 r.,
 2. otwartego spotkania z mieszkańcami miasta Mielca, które odbędzie się w dniu 25.09.2023 r.
  o godz. 1700 w auli budynku położonego w Mielcu przy ul. Skłodowskiej-Curie 4,
 3. otwartego spotkania z mieszkańcami Osiedla Rzochów, które odbędzie się w dniu 27.09.2023 r.
  o godz.1700 w sali gimnastycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 12 w Mielcu przy ul. Wandy 11.

Poniżej link do ankiety

Ankieta ONLINE

Ankieta PDF

Klauzula RODO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach!

ZBIERANIE ANKIET ZAKOŃCZONE!


ARCHIWUM


ZAKOŃCZENIE KONSULTACJI W SPRAWIE UTWORZENIA PARKÓW KIESZONKOWYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA

Szanowni Mieszkańcy Mielca!

Informujemy o zakończeniu konsultacji w sprawie utworzenia parków kieszonkowych.

Dziękujemy Państwu za udział w konsultacjach i przekazane opinie. Zachęcamy do zapoznania się z raportem z konsultacji.

Raport udostępniony jest w Biuletnie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu: https://mielec.bip.gov.pl/konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczna.html


Zapraszamy do udziału w ogólnomiejskich konsultacjach społecznych

OGÓLNOMIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UTWORZENIA PARKÓW KIESZONKOWYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA

Szanowni Państwo

Prezydent Miasta Mielca zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych pod nazwą: OGÓLNOMIEJSKIE KONSULTACJE SPOŁECZNE W SPRAWIE UTWORZENIA PARKÓW KIESZONKOWYCH NA TERENIE MIASTA MIELCA.

Zacznijmy od tego co to jest park kieszonkowy?

Parki kieszonkowe to niewielkie tereny zielone o powierzchni od 300 do 5000 m2, przeznaczone do publicznego wypoczynku. Zakładane są na niewielkich powierzchniach np. między chodnikami, budynkami, na skrzyżowaniach, brzegach ulic czy dojściach do parkingów. Parki te stanowią zielone oazy, umożliwiające mieszkańcom kontakt z przyrodą, jak i wpływają korzystnie na klimat. Parki te są również świetnym miejscem relaksu oraz integracji mieszkańców.

Wybierz lokalizację!

Wskaż Twoim zdaniem dwie najlepsze lokalizacje dla parków kieszonkowych spośród 4 zaproponowanych miejsc. Nasze propozycje zostały opracowane przy uwzględnieniu szeregu czynników np. własność terenu (teren musi być własnością Gminy Miejskiej Mielec), rodzaju i bliskości zabudowy mieszkaniowej, potrzeb mieszkańców zgłaszanych do urzędu (lokalizacja miejsc: https://miastomielec-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/agnieszka_garncarz_um_mielec_pl/Eewmt1w95lVMhjodhSSENsIBX67Gug-U-bEXFdgrOJ7N-Q?e=XW1Pbr ).

LOKALIZACJA NR 1: część działki nr 2171/1 obręb SMOCZKA (obszar znajdujący się przy końcu drogi bocznej od ul. Królowej Jadwigi), powierzchnia ok 0,33 ha : https://miastomielec-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/agnieszka_garncarz_um_mielec_pl/EUuWByNluQNPuoAlFqtrHl8B3GefPf4rZJPom-zZThh-_g?e=Hov9Bf

LOKALIZACJA NR 2: część działki nr 910/22 obręb STARE MIASTO (obszar pomiędzy Przedszkolem Miejskim nr 8 a deptakiem przy ul. Tańskiego), powierzchnia ok 0,12 ha: https://miastomielec-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/agnieszka_garncarz_um_mielec_pl/ETXmSNuZSZhPqgNmsHG29RIB9sv203RVykp6eIzy8P2BiA?e=AluZt5

LOKALIZACJA NR 3: działki 370/1 oraz 370/2 obręb STARE MIASTO (obszar przy zbiegu ul. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. Gustawa Morcinka, ul. Stanisława Augusta Poniatowskiego), powierzchnia ok 0,12 ha: https://miastomielec-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/agnieszka_garncarz_um_mielec_pl/EUXlLEkU395GpR8TOSGwzFAB4UTf6jAu25Jg3FyIx81Y3w?e=gAcC4r

LOKALIZACJA NR 4: część działki nr 2136/10 obręb STARE MIASTO (obszar przy lecznicy dla zwierząt przy ul. Konfederackiej), powierzchnia ok 0,17 ha: https://miastomielec-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/agnieszka_garncarz_um_mielec_pl/EXqP8_a1S7FAkPZCQSQ0kmABHgDltoe66HwoYTIZzP7E8w?e=GQPzA8

Wypełnij ankietę!

Wypełnij krótką ankietę wskazując dwa najlepsze Twoim zdaniem miejsca na park kieszonkowy. ­

Powiedz nam również, jak Twoim zdaniem powinny być urządzone parki kieszonkowe we wskazanych przez Ciebie lokalizacjach (nowe nasadzenia zieleni np. krzewy, trawy, byliny itp., naturalne ścieżki przepuszczalne, mała infrastruktura np. leżaki, ławki, huśtawki, małe urządzenia zabawowe itp.).

Przekazane przez naszych mieszkańców sugestie zostaną wykorzystane przy procesie projektowania parków.

Na wypełnione ankiety czekamy od 24.07.2023 r. do dnia 30.07.2023 r.

Jak przesłać do nas ankietę:

TWOJE ZDANIE SIĘ LICZY! POMÓŻ NAM STWORZYĆ PRZYJAZNĄ PRZESTRZEŃ, KTÓRA SŁUŻYĆ BĘDZIE NAM WSZYSTKIM!!Zapraszamy do udziału w spotkaniu otwartym w sprawie projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029” oraz programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Prezydent miasta Mielca serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w otwartym spotkaniu w sprawie projektu dokumentu „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029”. Dokument ten jest podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ochrony środowiska na terenie miasta Mielca.

Opracowanie jakim jest Program ochrony środowiska określa politykę środowiskową, a także wyznacza cele i zadania środowiskowe, które odnoszą się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów.

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska na terenie miasta Mielca w odniesieniu m.in. do ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony przyrody oraz edukacji ekologicznej.

Celem spotkania jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentu oraz zebranie uwag od zainteresowanych interesariuszy. Proces ten pozwala na współuczestnictwo i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi.

Otwarte spotkanie odbędzie się online w dniu
9 grudnia 2021 r. o godzinie 16:00

Kliknij tutaj aby przyłączyć się do spotkania online

Z projektem dokumentu można się również zapoznać na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu pod linkiem poniżej:

https://mielec.bip.gov.pl/obwieszczenia/obwieszczenie-o-wylozeniu-projektu-dokumentu.html

W ramach bloku tematycznego „Czyste Powietrze” zostaną przedstawione możliwości i rozwiązania, wynikające z programu oraz zostaną wskazane kierunki działań w celu uzyskania dofinansowania do poszczególnych inwestycji, wspierających ograniczenie niskiej emisji z budynków jednorodzinnych.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w spotkaniu w sprawie projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Mielca na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2026-2029” oraz programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Twoja obecność - ma znaczenie!


ARCHIWUM
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Strategii rozwoju miasta Mielca
na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Prezydent miasta Mielca serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Dokument wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań określające nową ścieżkę rozwoju Mielca na najbliższe lata.

Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju wynika ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz zmian wdrożonych w Gminie w poprzednich latach. Ponadto zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej strategii, a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej obejmująca lata 2021-2027 stwarza szanse na pozyskanie źródeł finansowania na realizację inwestycji rozwojowych, dlatego by ułatwić ten proces, konieczne stało się opracowanie nowego dokumentu strategicznego. Konsultacje społeczne stanowią ostatni etap opracowania Strategii rozwoju.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentu oraz zebranie uwag od zainteresowanych interesariuszy. Proces konsultacji pozwala na współuczestnictwo i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi oraz umożliwia współodpowiedzialność za rozwój miasta.


Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się online w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 16:00

Link do spotkania online: logowanie

Informacje:

 1. Konsultacje odbywają się na platformie Cisco Webex.
 2. Logowanie będzie możliwe od godz. 15:00.
 3. Podczas logowania w przeglądarce musi być WYŁĄCZONE automatyczne tłumaczenie na j. polski, w przeciwnym wypadku zalogowanie nie będzie możliwe.
 4. Instrukcje:

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt dokumentu, a uczestnicy będą mogli zgłosić opinie i uwagi.

Uwagi do Strategii będzie można zgłaszać również w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię, zgłaszając uwagi
i wnioski drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i wysłanie go na adres e-mail: strategia@um.mielec.pl w terminie od dnia 15.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.

Link do formularza konsultacyjnego: Formularz konsultacyjny

Link do projektu strategii: Strategia rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Istnieje również możliwość wglądu do dokumentu w Biurze Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Mielcu (pokój 33).

Po uzupełnieniu Strategii o uwagi i wnioski mieszkańców, dokument zostanie przedstawiony na Komisjach Rady Miejskiej oraz poddany głosowaniu na marcowej sesji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

Zaangażuj się! Twoja opinia ma znaczenie!