Moje Miasto

KONSULTACJE

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu
Strategii rozwoju miasta Mielca
na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Prezydent miasta Mielca serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Dokument wyznacza cele strategiczne oraz kierunki działań określające nową ścieżkę rozwoju Mielca na najbliższe lata.

Potrzeba opracowania nowej strategii rozwoju wynika ze zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych oraz zmian wdrożonych w Gminie w poprzednich latach. Ponadto zakończył się okres obowiązywania dotychczasowej strategii, a nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej obejmująca lata 2021-2027 stwarza szanse na pozyskanie źródeł finansowania na realizację inwestycji rozwojowych, dlatego by ułatwić ten proces, konieczne stało się opracowanie nowego dokumentu strategicznego. Konsultacje społeczne stanowią ostatni etap opracowania Strategii rozwoju.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat projektu dokumentu oraz zebranie uwag od zainteresowanych interesariuszy. Proces konsultacji pozwala na współuczestnictwo i zaangażowanie mieszkańców w prace nad dokumentami strategicznymi oraz umożliwia współodpowiedzialność za rozwój miasta.


Otwarte spotkanie konsultacyjne odbędzie się online w dniu 16 lutego 2021 r. o godzinie 16:00

Link do spotkania online: logowanie

Informacje:

  1. Konsultacje odbywają się na platformie Cisco Webex.
  2. Logowanie będzie możliwe od godz. 15:00.
  3. Podczas logowania w przeglądarce musi być WYŁĄCZONE automatyczne tłumaczenie na j. polski, w przeciwnym wypadku zalogowanie nie będzie możliwe.
  4. Instrukcje:

Podczas spotkania zaprezentowany zostanie projekt dokumentu, a uczestnicy będą mogli zgłosić opinie i uwagi.

Uwagi do Strategii będzie można zgłaszać również w postaci elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Każdy zainteresowany może wyrazić swoją opinię, zgłaszając uwagi
i wnioski drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego i wysłanie go na adres e-mail: strategia@um.mielec.pl w terminie od dnia  15.02.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.

Link do formularza konsultacyjnego: Formularz konsultacyjny

Link do projektu strategii: Strategia rozwoju miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030

Istnieje również możliwość wglądu do dokumentu w Biurze Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Mielcu (pokój 33).

Po uzupełnieniu Strategii o uwagi i wnioski mieszkańców, dokument zostanie przedstawiony na Komisjach Rady Miejskiej oraz poddany głosowaniu na marcowej sesji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii.

Zaangażuj się! Twoja opinia ma znaczenie!