Przyznanie ogólnopolskiej karty dużej rodziny / wydanie duplikatu karty dużej rodziny

← Usługi

Opis ogólny

Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc
i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/kdr lub https://www.mielec.pl/sprawy-spoleczne-i-zdrowia/ogolnopolska-karta-duzej-rodziny/

Wniosek o przyznanie Karty oraz wniosek o wydanie duplikatu Karty może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej członek rodziny wielodzietnej posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku.

Karta Dużej Rodziny przysługuje niezależnie od dochodu:

1. Rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

2. Dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia;

3. Dziecku powyżej 18 roku życia – odpowiednio do roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

4. Dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5. Dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6. Osobie pełnoletniej, przebywającej w pieczy zastępczej o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia.

W przypadku osób, o których mowa w pkt. 3 i 6, ważność Karty wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub
w szkole wyższej.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.).

3. Zarządzenie Nr 296/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 14 października 2015 r.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny/ wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,

2.Załączniki:

1)w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość,

2)w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,

3)w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

4)w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,

5)w przypadku osoby pełnoletniej, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

6)potwierdzenie wniesienia opłaty za duplikat lub tradycyjną formę Karty jeżeli dotyczy.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

1.Bezpośrednio osobiście

2.W formie wniosku elektronicznego za pośrednictwem portalu informacyjno-usługowego Emp@tia - https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup

Termin realizacji

około 30 dni od daty złożenia wniosku. UWAGA: Urząd Miejski w Mielcu nie ma żadnego wpływu na termin wyprodukowania i dostarczenia Karty do siedziby urzędu. Zgodnie ze stanowiskiem Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, Karty będą dostarczane w terminie do 30 dni od daty wpływu (jeśli ich liczba wyniesie co najmniej 15 sztuk), a w pozostałych przypadkach do 60 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E.

Opłaty

 1. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest bezpłatnie.
 2. Duplikat Karty Dużej Rodziny wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 13,00 zł za pojedynczą kartę.
 3. Wnioskowanie o formę tradycyjną Karty Dużej Rodziny, gdy posiada się KDR tylko w formie elektronicznej wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 10,00 zł za pojedyncza kartę.
 4. Zwalnia się osoby z ponoszenia opłat opisanych w pkt 2 i 3, które w roku uprawnienia do opłat skorzystały z jakiejkolwiek formy pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 z późn. zm.).

Do wniosków o duplikat KDR/tradycyjną formę KDR dołączyć należy dowód dokonania opłaty.

Dane do dokonywania opłat:

 1. Gmina Miejska Mielec
  ul. Żeromskiego 26
  39-300 Mielec
  woj. podkarpackie
 2. Numer rachunku bankowego właściwego do wpłaty:

62 1020 4391 0000 6402 0183 8440

W tytule przelewu proszę wpisać: opłata za duplikat KDR/tradycyjną formę KDR – imię i nazwisko wnioskodawcy.

Opłaty można zrealizować również w:

Oddziale banku w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, w godz. 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.

Telefon kontaktowy

17 787 44 03, 17 787 43 93

Osoba kontaktowa

Elżbieta Działo - Zięba ? inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Ewa Gorazd - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmowną przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca - w terminie 14 dni – od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Członek rodziny wielodzietnej ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o wystąpieniu zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny do pobrania TUTAJ oraz Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, pokój nr 9E, ul. Żeromskiego 23, lub na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu