Dzierżawa gruntów gminnych

← Usługi

Opis ogólny

Dzierżawa gruntów gminnych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek sporządzony własnoręcznie przez wnioskodawcę określający powierzchnię i położenie gruntu mającego być przedmiotem dzierżawy jak również jego przeznaczenie

2. Aktualna mapa z wykreśleniem planowanej dzierżawy , decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku planowanej zabudowy np. garaż, pawilon, parking

3. W przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami aktualny odpisu z właściwego rejestru

4.Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis)

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu ul. Żeromskiego 26,39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Termin realizacji

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku czas trwania procedury ? do 3 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 7.

Opłaty

Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej.

W przypadku udostępnienia nieruchomości w formie dzierżawy, dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania na rzecz Gminy Miejskiej Mielec czynszu dzierżawnego. Wysokość stawek czynszu zależy od lokalizacji, powierzchni oraz celu na jaki nieruchomość została wydzierżawiona.

Telefon kontaktowy

17 787 41 96

Osoba kontaktowa

Bogusława Stefanik - Inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

1. Informacje o nieruchomościach przeznaczonych do wydzierżawienia są wywieszane na okres 21 dni w formie wykazu na tablicy ogłoszeń oraz ogłaszane w prasie lokalnej, a także na stronie www.bip.mielec.pl.

2. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy należy złożyć nie później niż 1 miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy dzierżawy.

Formularz - Wniosek strony