Najem lokali użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Mielec

← Usługi

Opis ogólny

Zawarcie w formie pisemnej umowy cywilno-prawnej (najmu):

 1. na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym – zawarcie kolejnych umów po upływie trzyletniego okresu najmu, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Mielcu,
 2. na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – w drodze przetargu, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Mielcu,

na okres oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony – w drodze bezprzetargowej, po uzyskaniu zgody Rady Miejskiej w Mielcu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., 1740 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teks jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Wniosek o oddanie w najem lokalu użytkowego zawierający:

 1. dane wnioskodawcy,
 2. adres przedmiotu najmu, bądź inne dane wskazujące położenie lokalu,
 3. cel najmu,
 4. okres najmu,
 5. w przypadku przedsiębiorców lub innych podmiotów niebędących przedsiębiorcami aktualny odpis z właściwego rejestru.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

W wersji papierowej poprzez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Mieszkańca w budynku przy ul. Żeromskiego 26 – parter lub za pośrednictwem platformy ePUAP, bądź drogą elektroniczną na adres poczty e-mail: sekretariat@um.mielec.pl.

Termin realizacji

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku czas trwania procedury - do 3 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Gospodarki Lokalowej Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 parter, lokal nr 12.

Opłaty

 1. Wniosek jest wolny od opłaty skarbowej.
 2. Najemca zobowiązany jest do uiszczania Gminie Miejskiej Mielec czynszu najmu w wysokości określonej w umowie najmu. Wysokość stawek czynszu uzależniona od lokalizacji, powierzchni oraz celu na jaki lokal został oddany w najem.

Telefon kontaktowy

17 787 41 97

Osoba kontaktowa

Magdalena Twardy - Podinspektor

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Informacje dodatkowe

 1. Informacje o lokalach przeznaczonych do oddania w najem są wywieszane na okres 21 dni w formie wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz ogłaszane w prasie lokalnej, a także umieszczane na stronie www.bip.mielec.pl.
 2. Wniosek o zawarcie kolejnej umowy najmu należy złożyć nie później niż 1 miesiąc przed upływem dotychczasowej umowy najmu.

Wniosek sporządzony przez stronę.