Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Oświadczenie o nadaniu dziecku nazwiska męża matki
Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów
Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem
Zwrot utraconych wynagrodzeń lub dochodu za okres odbywania ćwiczeń wojskowych
Zaświadczenie o ilości osób zameldowanych w lokalu lub budynku
Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach, stwierdzających stan zaległości podatkowych, potwierdzających stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej - osoby fizyczne i osoby prawne
Udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego
Informacja na podatek od nieruchomości osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Informacja na podatek rolny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Informacja na podatek leśny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności )
Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
Deklaracja na podatek od nieruchomości osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek rolny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek leśny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) - osoby prawne i osoby fizyczne wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców.
Wniosek w sprawach ulg (umorzen, odroczeń, rat)
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI
PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA