Transkrypcja akt stanu cywilnego

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego i wydanie jego odpisu zupełnego.

Decyzja administracyjna w przypadku odmowy przeniesienia zagranicznego aktu w trybie transkrypcji do rejestru stanu cywilnego.

Podstawa prawna

1) Art. 2, art. 22, art. 26, art. 31, art.104, art. 105, art. 106, art. 107 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r. poz. 709)

2) Art. 33, art. 35, art.36, art.76a, art.79a i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 2021 r. poz. 735)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego, oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1904)

Wymagane dokumenty

1) Wniosek wraz z oświadczeniem strony, że dotychczas nie występowała z podobnym wnioskiem do urzędów stanu cywilnego na terenie Polski. W przypadku transkrypcji zagranicznego aktu małżeństwa oświadczenie małżonków o wyborze nazwisk noszonych po zawarciu małżeństwa oraz oświadczenie o wyborze nazwisk dla dzieci pochodzących z małżeństwa (zawarte w treści wniosku o transkrypcję aktu małżeństwa) jeśli zagraniczny dokument podlegający transkrypcji ich nie zawiera.

2. Dokument tożsamości:

dowód osobisty lub paszport

3) Oryginał zagranicznego odpisu aktu, który ma być transkrybowany, względnie fotokopia potwierdzona przez organ, który sporządził akt i jest uprawniony do wydawania z niego odpisów wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie winno być dokonane przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub konsula. Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula oraz dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski. Nie wymagają tłumaczenia odpisy aktów stanu cywilnego wydane na druku wielojęzycznym sporządzone zgodnie z Konwencja Wiedeńską z dnia 8 września 1976 r.

4) Pełnomocnictwo - w przypadku wyznaczenia pełnomocnika do doręczeń lub pełnomocnika do prowadzenia sprawy. lub w innej formie pisemnej np. poprzez wykorzystanie wzoru, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszej procedury.

5) Dowód osobisty i książeczkę wojskową osoby zmarłej (jeśli posiadała) w przypadku transkrypcji zagranicznego aktu zgonu.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

osobiście

Termin realizacji

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26

Opłaty

1) Opłata skarbowa za wydanie odpisu zupełnego przeniesionego w drodze transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego - 50,00 zł.

2) Opłata skarbowa od złożenia pełnomocnictwa – 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika wyłącznie do doręczeń ).

Telefon kontaktowy

17 787-41-31, 17 787-41-32, 17 787-41-33

Osoba kontaktowa

Robert Grygiel - kierownik USC, Lidia Burczyk - z-ca kierownika USC, Ryszard Chmaj - z-ca kierownika USC

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji odmownej służy stronie odwołanie do Wojewody Podkarpackiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Informacje dodatkowe

1) Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji, lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.

2) Obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego powinien obligatoryjnie złożyć wniosek o transkrypcję ww. dokumentu w przypadku gdy posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

3) Jeżeli zagraniczny dokument stanu cywilnego potwierdzający zawarcie małżeństwa nie zawiera zapisu o oświadczeniu małżonków w sprawie swojego nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa, małżonkowie mogą złożyć takie oświadczenia w składanym wniosku o transkrypcję albo w każdym czasie złożyć je do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, który dokonał transkrypcji. W tym samym trybie małżonkowie mogą złożyć oświadczenie w sprawie nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa ( należy wypełnić pozycję dotyczącą wyboru nazwiska dla małżonków i dzieci, zamieszczoną w podaniu – zał. nr 2).

4) W przypadku niemożności porozumienia się ze stroną składającą oświadczenie mające wpływ na stan cywilny osoby, z powodu nieznajomości języka polskiego, na tej osobie spoczywa obowiązek zapewnienia udziału tłumacza przysięgłego języka, którym ta osoba się posługuje.

5) Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie (np. poprzez wypełnienie załącznika nr 4). Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek do K.U. II-17-1, Wniosek do K.U. II-17-2, Wniosek do K.U. II-17-3