Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocnicze

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Wydanie wielojęzycznego standardowego formularza (dot. odpisów skróconych aktów urodzeń/małżeństw/zgonów, zaświadczenia o stanie cywilnym, zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa).

Podstawa prawna

1) Art. 3 ust. 1 pkt 1-4, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8 ust.1, art. 9 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.z 2019 r. poz. 860).

2) Art. 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1024/2012.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie tłumaczenia pomocniczego oraz dokument tożsamości Wnioskodawcy (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu

Wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczeń pomocniczych wydawany jest na wniosek osoby uprawnionej do otrzymania dokumentów opisanych odpowiednio w procedurze SC-18 (Wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego), SC-19 (Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo), SC-22 (Wydawanie zaświadczenia o stanie cywilnym).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

osobiście

Termin realizacji

niezwłocznie

Opłaty

Za wydanie wielojęzycznego standardowego formularza wnosi się opłatę w wysokości 17 zł. Dowód zapłaty należnej opłaty należy dołączyć do wniosku.

Telefon kontaktowy

17 787-41-31, 17 787-41-32, 17 787-41-33

Osoba kontaktowa

Robert Grygiel - kierownik USC, Lidia Burczyk - z-ca kierownika USC, Ryszard Chmaj - z-ca kierownika USC

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje dodatkowe

1) Wielojęzyczny standardowy formularz załącza się wyłącznie do dokumentów urzędowych wydanych z rejestru stanu cywilnego po dniu 1 marca 2015 r.

2) W przypadku gdy wniosek o wydanie formularza został złożony po wydaniu odpisu aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu), zaświadczenia o stanie cywilnym lub zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz, do wniosku załącza się oryginał dokumentu, do którego ma być załączony wielojęzyczny formularz. Oryginał ten zostanie zwrócony wnioskodawcy wraz z wydaniem wielojęzycznego formularza.