Udostępnianie aktów stanu cywilnego oraz ich akt zbiorowych i skorowidzów nie przekazanych do archiwum państwowego, pomimo upływu 100 lat od zamknięcia księgi urodzeń oraz 80 lat od zamknięcia księgi małżeństw i zgonów

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Zaświadczenia lub uwierzytelnione: odpisy, wypisy, wyciągi i reprodukcje z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów wydawane są wyłącznie po wykazaniu interesu prawnego (interes prawny należy wykazać w oparciu o złożone dokumenty lub oświadczenia). Istnieje możliwość działania strony przez pełnomocnika. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu. Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być uwierzytelnione za pomocą mechanizmów określonych w art. 20 a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat, radca prawny, rzecznik patentowy, a także doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie; z kolei jeżeli odpis pełnomocnictwa lub odpisy innych dokumentów wykazujących umocowanie zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego, ich uwierzytelnienia dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek w tej sprawie może zostać złożony przez organizację społeczną, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podstawa prawna

1) Art. 217 - 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

2) Art. 128 ust. 1, art. 130 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 709)

3) Art. 16 ust. 1 i 2a, art. 17 ust. 1a, art. 28 pkt 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 553)

4) Art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 346)

5) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.)

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

7) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330)

8) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu udostępniania materiałów archiwalnych znajdujących się w archiwach wyodrębnionych z dnia 22 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 196 poz. 1161)

Wymagane dokumenty

1) Pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu, wypisu, wyciągu i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów – po wykazaniu interesu prawnego przez wnioskodawcę:

a) dokument tożsamości zainteresowanego:

- dowód osobisty lub paszport,

b) wniosek o wskazanie aktu stanu cywilnego, którego zgłoszenie dotyczy;
- określenie celu udostępnienia dokumentu,

- określenie sposobu załatwienia sprawy (wydanie zaświadczenia, uwierzytelnionego odpisu, wypisu, wyciągu i reprodukcji z ksiąg stanu cywilnego, dokumentów zbiorowych i skorowidzów),

c) dokument wykazujący interes prawny,

d) pisemne lub w formie dokumentu elektronicznego pełnomocnictwo strony oraz dowód osobisty pełnomocnika - jeżeli w imieniu zainteresowanych występuje pełnomocnik.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

papierowo

- osobiście

- przesłanie pocztą tradycyjną

Termin realizacji

niezwłocznie

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Mielcu ul. Żeromskiego 26

Opłaty

1) Opłata skarbowa:

a) od wydania zaświadczenia lub odpisu uwierzytelnionego z akt stanu cywilnego - 33,00 zł,

b) od poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony – 5,00 zł

2) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

3) Zwolnione od uiszczenia opłaty skarbowej są osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Telefon kontaktowy

17 787-41-31, 17 787-41-32, 17 787-41-33, 17 787-41-34

Osoba kontaktowa

Robert Grygiel - kierownik USC, Lidia Burczyk - z-ca kierownika USC, Ryszard Chmaj - z-ca kierownika USC, Barbara Krępa - inspektor USC

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wniosek do K.U. II-1-1, Wniosek do K.U. II-1-2

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy