Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym
Dzierżawa gruntów gminnych
Udostępnienie Terenu /Z Wyjątkiem Dróg Publicznych i Rowów
Najem lokali użytkowych z zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Przydział lokali na czas nieoznaczony i lokali w ramach najmu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Mielec na rzecz najemców.
Udostępnianie do powszechnego wglądu dzienników ustaw, monitorów polskich i zbiorów aktów prawa miejscowego stanowionego przez gminę
Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie, którego lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru pesel
Wydawanie wielojęzycznego standardowego formularza - tłumaczenia pomocnicze
Transkrypcja akt stanu cywilnego
Oświadczenie o powrocie osoby rozwiedzionej do nazwiska, które nosiła przed zawarciem małżeństwa
Uznanie orzeczenia o rozwodzie, separacji lub unieważnieniu małżeństwa wydanego na terenie Unii Europejskiej
Załatwienie spraw związanych z zawarciem i rejestracją małżeństwa zawartego w formie wyznaniowej ze skutkiem cywilno ? prawnym
Wydawanie zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo
Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC
Zawarcie małżeństwa w lokalu USC
Zmiana imion i nazwisk