Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wpis do rejejstru żłobków i klubów dziecięcych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Wydanie Mieleckiej Karty Seniora ? Aktywny Senior 60+
Wydanie Mieleckiej karty rodziny trzy plus
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz niepołożeniu na obszrze rewitalizacji ani na obszrze specjalnej strefy rewitalizacji
Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca
Ustalenie warunków zabudowy
Opłata planistyczna na wniosek - w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opiniowanie projektu podziału nieruchomości
Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wpis/zmiana zakresu wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec.
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne i prawne.
Rozgraniczenie nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
Przydział lokali na czas nieoznaczony i lokali w ramach najmu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec
Sprzedaż lokali mieszkalnych Gminy Miejskiej Mielec na rzecz najemców.
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy przebywającego czasowo na obszarze gminy lub nigdzie niezamieszkałego przebywającego na obszarze gminy.
Dopisanie do spisu wyborców wyborcy niepełnosprawnego w obwodzie, którego lokal jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych