Tę usługę można załatwić elektronicznie Nazwa
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
E- dziennik, E-wywiadówka
Rekrutacja do szkół podstawowych
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wpis do rejejstru żłobków i klubów dziecięcych
Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego
Wydanie Mieleckiej Karty Seniora ? Aktywny Senior 60+
Wydanie Mieleckiej karty rodziny trzy plus
Wydanie zaświadczenia o zgodności zmiany sposobu użytkowania budynku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz niepołożeniu na obszrze rewitalizacji ani na obszrze specjalnej strefy rewitalizacji
Sporządzenie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Mielca
Ustalenie warunków zabudowy
Opłata planistyczna na wniosek - w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opiniowanie projektu podziału nieruchomości
Zatwierdzenie podziału nieruchomości
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wpis/zmiana zakresu wpisu do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Mielec.
Odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - osoby fizyczne i prawne.
Rozgraniczenie nieruchomości
Sprzedaż nieruchomości na własność lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu
Przydział lokali na czas nieoznaczony i lokali w ramach najmu socjalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec