Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

← Usługi

Opis ogólny

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Mielec

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)
 4. Uchwała Nr XLIII/374/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 września 2014 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (Podka. z 2014 r. poz. 2618.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 939).
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek „OZBiTNC-I” wraz z załącznikami:

 • Pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia") - wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku,
 • Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 • Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną,
 • Potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania sprawnymi technicznie pojazdami asenizacyjnymi, posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu drogowego, spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
 • Potwierdzenie posiadania prawa do dysponowania bazą transportową z zapleczem sanitarno-bytowym oraz z możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej pojazdów,
 • Wzór oznaczenia Przedsiębiorcy (logo umieszczane na pojazdach – z podaniem nazwy, adresu oraz telefonu kontaktowego),
 • W przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy należy dołączyć kserokopie stosownych umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo Przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług,
 • Potwierdzenie tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której dokonywane jest mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych lub w przypadku dokonywania mycia i dezynfekcji pojazdów poza terenem przedsiębiorstwa, przedstawienie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą świadczącym usługi,
 • Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty,
 • Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia / pełnomocnictwa
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, papierowo

Termin realizacji

-Bez zbędnej zwłoki, -Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, adres: ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec

Opłaty

 • uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w wysokości 107 złotych
 • od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17,00 złotych (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Telefon kontaktowy

17 787 4212

E-mail

jan.bundyra@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Jan Bundyra ? główny specjalista

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

 1. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu,
 2. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat,
 3. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim warunków, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki, organ cofa, w drodze decyzji, zezwolenie bez odszkodowania,
 4. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska,
 5. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań,
 6. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy