Warunki techniczne związane z przekroczeniem lub przebudową rowu

← Usługi

Opis ogólny

Uzyskanie warunków technicznych jest niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla inwestycji, w zakresie której mieści się: przekroczenie koryta rowu sieciami uzbrojenia terenu tj. gazowymi, wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz przebudowa koryta rowu polegająca na wykonaniu przepustu, przykrycia (w postaci rurociągu), jak również zmianie dotychczasowej trasy rowu

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 poz. 624)

Wymagane dokumenty

Wniosek „ROW-II” wraz z załącznikami:

  • kopia decyzji o warunkach zabudowy
    i zagospodarowania terenu (w przypadku gdy była wydana),
  • kserokopia mapy zasadniczej z koncepcją planowanej inwestycji wraz z lokalizacją przekroczenia, bądź przebudowy koryta rowu
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, papierowo

Termin realizacji

W terminie 14 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, adres: ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 4212

E-mail

jan.bundyra@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Jan Bundyra ? główny specjalista

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Przekroczenie, przebudowa, bądź zmiana trasy istniejącego system rowów może być realizowane tylko w przypadku, gdy nie nastąpi zmiana spływu wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich oraz nie będzie to kolidowało z planami inwestycyjnymi miasta