Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką

← Usługi

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.).

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546, z późn. zm. )

4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1220, z późn. zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377).

Wymagane dokumenty

Wniosek, do którego należy dołączyć:

- zaświadczenie albo oświadczenie o niekaralności członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osób prowadzących działalność gospodarczą,

- zaświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców, którzy spełniają wymagania określone w przepisach ustawy o transporcie drogowym, przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz w innych przepisach określających wymagania w stosunku do kierowców oraz nie byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, wiarygodności dokumentów lub środowisku, a ponadto za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności (spełnienie ww. warunków dotyczy również przedsiębiorcy, o ile zamierza osobiście wykonywać przewozy)

- kserokopię zaświadczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy kat. B,

- dane pojazdu zawierające następujące informacje: markę, typ, rodzaj/przeznaczenie, numer rejestracyjny, numer VIN, wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem (do wypełnienia w treści wniosku).

- kopia prawa jazdy.

-dokument potwierdzający prawo dysponowania pojazdem zgłoszonym do przewozów, jeżeli wnioskodawca nie jest jego właścicielem (np. umowa użyczenia) - dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

- dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec lub w formie elektronicznej.

Termin realizacji

Do 30 dni od złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 23, pok. 32, 39-300 Mielec

Opłaty

Za wydanie nowej licencji na okres: od 2 do 15 lat – 200 zł, powyżej 15 do 30 lat – 250 zł, powyżej 30 do 50 lat - 300 zł; za zmianę licencji 10% kwoty jak za wydanie; za zgłoszenie każdego pojazdu do nowej licencji 10% opłaty za wydanie licencji; za 1 wypis z licencji 1% opłaty za wydanie licencji;
za 1 dodatkowy wypis z licencji na pojazd nie zgłoszony we wniosku o wydanie licencji 11% opłaty za wydanie licencji.
Za zmianę licencji wydanej przed 01.01.2020 r. dokonywaną w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. na „starych” zasadach 10% opłaty za wydanie posiadanej licencji.

Telefon kontaktowy

17 787 42 55

Osoba kontaktowa

Stanisław Budzeniusz - inspektor

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania licencji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

Wniosek można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 23, pok. 32.