Zorganizowanie zgromadzenia

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć;

3) zgromadzenie ma się odbyć w miejscu i czasie, w których odbywają się zgromadzenia organizowane cyklicznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku Prawo o zgromadzeniach (t.j. Dz.U. z 2019 roku poz. 631)

Wymagane dokumenty

  • Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia
  • pisemna zgoda na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia
  • zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia, w przypadku jego wyznaczenia
  • klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Osobiście, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: sekretariat@um.mielec.pl) lub za pośrednictwem operatora pocztowego.

Termin realizacji

Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.

Miejsce załatwienia

Biuro Ochrony Informacji Urzędu Miejskiego w Mielcu, Ul. Żeromskiego 26, Pokój nr 14

Opłaty

Brak opłat skarbowych

Telefon kontaktowy

17 787 40 33

Osoba kontaktowa

Robert Płoszaj ? Kierownik Biura Ochrony Informacji

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

Informacje dodatkowe

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadamia o zamiarze zorganizowania takiego zgromadzenia w trybie uproszczonym, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie (e-mail: wczk@rzeszow.uw.gov.pl) , nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia.