Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering).

Podstawa prawna

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.).

2. Kodeks Postępowania Administracyjnego, definiujący sposób prowadzenia postępowania (tj.: Dz.U. z 2021 r. poz. 735).

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, pocztą, osobiście

Termin realizacji

Do 30 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 pok. 25

Opłaty

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w danym roku, licząc od dnia obowiązywania zezwolenia), za cały rok wynoszą:

-525zł na sprzedaż nap. zawierających do 4,5% alk. oraz piwa,

-525zł na sprzedaż nap. zawierających>4,5% do 18% alk.(z wyjątkiem piwa),

-2100zł na sprzedaż nap. zawierających>18% alk.

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17,00 zł.

Telefon kontaktowy

17 787 40 34

Osoba kontaktowa

Artur Wróbel ? Główny specjalista

Tryb odwoławczy

Octwem dwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośredniPrezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę (katering) wydawane są na okres 2 lat.

Wersję papierową wniosku o wydanie zezwolenia można pobrać w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 pok. 25 oraz na stronie internetowej:www.mielec.pl w zakładce „zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych”