Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec

← Usługi

Opis ogólny

Uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych jest ustawowo wymaganym dokumentem wydawanym przedsiębiorcy w celu:

  1. Uzyskania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym;
  2. Uzyskania lub zmiany zaświadczenia potwierdzającego uprawnienie do wykonywania publicznego transportu zbiorowego;
  3. Uzyskania lub zmiany potwierdzenia zgłoszenia przewozu.

Podstawa prawna

  1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 919 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1371 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie potwierdzenia uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Mielec,
  2. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przewozu osób,
  3. Proponowany rozkład jazdy,
  4. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami komunikacyjnym,
  5. Oświadczenie przewoźnika o liczbie zatrzymań na przystankach komunikacyjnych,
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Złożenie odpowiedniego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec lub w formie elektronicznej.

Termin realizacji

Do 30 dni od złożenia wniosku

Miejsce załatwienia

Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec, pok. 32.

Opłaty

Bez opłaty

Telefon kontaktowy

17 787 42 55

Osoba kontaktowa

Radosław Kozioł - podinspektor

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty otrzymania „Uzgodnienia” lub decyzji odmownej, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

Wniosek oraz Oświadczenie przewoźnika o liczbie zatrzymań na przystankach komunikacyjnych można pobrać w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 23, pok. 32.