Zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne na włączenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej

← Usługi

Opis ogólny

Uzyskanie zapewnienia odbioru oraz warunków technicznych jest niezbędne do opracowania projektu budowlanego dla inwestycji, w zakresie której mieści się odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U z 2021 r., poz. 624), Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (D. U. z 2019 poz. 1311)

Wymagane dokumenty

Wniosek „KD-I” wraz z załącznikami:

  • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (w przypadku gdy była wydana),
  • kserokopia mapy zasadniczej z koncepcją planowanej inwestycji wraz z lokalizacją włączenia do systemu kanalizacyjnego
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Elektronicznie, papierowo

Termin realizacji

W terminie 14 dni licząc od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, adres: ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 4212

E-mail

jan.bundyra@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Jan Bundyra ? główny specjalista

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Zapewnienie odbioru wód opadowych i roztopowych przez miejski system kanalizacji deszczowej może być realizowane tylko w przypadku posiadania przez gminę tego typu urządzeń w pobliżu planowanego, bądź istniejącego obiektu budowlanego