Realizacja wniosków składanych do centralnej ewidencji I informacji o działalności gospodarczej

← Usługi

Opis ogólny

Usługa umożliwia złożenie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla PrzedsiębiorcyUsługa umożliwia złożenie wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tj.: Dz.U. z 2020 r. poz. 2296 z póżn. zm.).

Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty:

- Wypełniony formularz CEIDG-1

- Dowód osobisty lub paszport do wglądu.

- W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie, poczta, osobiście

Termin realizacji

Nie później niż następnego dnia roboczego od dnia otrzymania wniosku.? czas na przesłanie przez urząd gminy wniosku do systemu CEIDG. Jeżeli wniosek złożony jest niepoprawny, urząd gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 pok. 25

Opłaty

Brak

Telefon kontaktowy

17 787 40 34

Osoba kontaktowa

Artur Wróbel - Główny specjalista

Tryb odwoławczy

Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii).

Informacje dodatkowe

Wpis do ewidencji

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Przedsiębiorca składa jeden wniosek (formularz CEIDG-1)

o wpis do CEIDG, który jest jednocześnie wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym (NIP), zgłoszeniem płatnika składek albo jego zmiany (ZUS/KRUS)

System CEIDG przekazuje wniosek CEIDG-1 do właściwego Urzędu Skarbowego, oddziału ZUS/KRUS oraz do GUS, dane wnioskodawcy, są także weryfikowane przez system w Krajowym Rejestrze Karnym oraz bazach PESEL i NIP.

Wniosek o wpis do CEIDG (zmianę , zawieszenie, wznowienie i wykreślenie działalności) można złożyć:

- za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej CEIDG www.firma.gov.pl.

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złożenia wniosku.

- osobiście w wybranym przez przedsiębiorcę urzędzie gminy (podpisany w obecności pracownika urzędu przyjmującego wniosek).

Przedsiębiorca może wypełnić wniosek on-line w CEIDG, a następnie wydrukować i udać się do wybranego urzędu gminy w celu jego podpisania i złożenia. Tak wypełniony wniosek będzie dostępny w systemie CEIDG przez 7 dni. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie kreskowym. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca wniosek podpisał.

- wysłać listem poleconym (w tym przypadku własnoręczność podpisu wnioskodawcy musi być poświadczona przez notariusza)

Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi i wspólnikami spółek cywilnych.

Wersję papierową wniosku(CEIDG-1) można pobrać w Urzędzie Miejskim w Mielecu, ul. Żeromskiego 23 pok. 25 oraz na stronie internetowej:www.mielec.pl w zakładce „ewidencja działalności gospodarczej” oraz na stronie www.firma.gov.pl