Zawarcie małżeństwa w lokalu USC

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz sporządzenie aktu małżeństwa.

Podstawa prawna

1) Art. 1 § 1, art. 3 - 7, art. 9 § 1, art. 10 - 15; art. 25; art. 88 § 1 i 2, art. 891 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1359)

2) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735)

3) Art. 13, 15, 22, 30-32, 47, 76-80, 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.709)

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1546)

5) Ustawa Prawo konsularne z dnia 25 czerwca 2015 (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz.823)

6) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187 poz. 1330)

Wymagane dokumenty

Dokumenty od wnioskodawcy

I. Zgłoszenie zamiaru zawarcia związku małżeńskiego

1) Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (nupturientów):

• dowód osobisty lub paszport

2) Pisemne zapewnienie nupturienta, że „nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa" złożone przed kierownikiem USC.

3) Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

4) Jeżeli oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński ma być złożone przez pełnomocnika, osoba zamierzająca wstąpić w związek małżeński przedkłada również zezwolenie sądu na złożenie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński przez pełnomocnika oraz pełnomocnictwo.

Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę, z którą małżeństwo ma być zawarte.

5) Obywatel polski, który zamierza wstąpić w związek małżeński, lecz nie posiada aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej, składa zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

6) Dokumentami potwierdzającymi ustanie, unieważnienie albo stwierdzenie nieistnienia małżeństwa są w szczególności:

a) odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka;

b) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;

c) odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa;

d) odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

7) Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

a) zapewnienie;

b) odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

c) dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo albo prawomocne postanowienie sądu o zwolnieniu cudzoziemca od obowiązku złożenia takiego dokumentu.

II. Zawarcie związku małżeńskiego

1) Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) zawierających związek małżeński.

2) Dokumenty tożsamości (dowód osobisty lub paszport) dwóch pełnoletnich świadków.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

osobiście

Termin realizacji

Od 1 do 6 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26

Opłaty

84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

Telefon kontaktowy

17 787-41-31, 17 787-41-32, 17 787-41-33

Osoba kontaktowa

Robert Grygiel - kierownik USC, Lidia Burczyk - z-ca kierownika USC, Ryszard Chmaj - z-ca kierownika USC

Tryb odwoławczy

nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Obowiązuje miesięczny okres wyczekiwania na zawarcie małżeństwa.