Wydanie mieleckiej karty aktywny n+

← Usługi

Opis ogólny

Mielecki Program „Aktywny N+” to ogół działań polegających na przyznaniu zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stosowanych przez Partnerów Programu skierowanych do mieszkańców miasta Mielca - osób z niepełnosprawnością w wieku do 16 roku życia, legitymujących się Mielecką Kartą „Aktywny N+” oraz ich opiekunów faktycznych, czyli osób sprawujących w danym czasie faktyczną opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Komu przysługuje Mielecka Karta „Aktywny N+”?

Mielecka Karta „Aktywny N+” przysługuje mieszkańcom miasta Mielca - osobom w wieku do 16 roku życia, które posiadają aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Jakie uprawnienia daje Mielecka Karta „Aktywny N+”?

Karta uprawnia osobę z niepełnosprawnościami, która przystąpi do Programu oraz jej opiekuna faktycznego, który w danym czasie sprawuje faktyczną opiekę nad nią do korzystania na preferencyjnych zasadach z oferty:

1. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mielcu,

2. Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.

Posiadacze Mieleckiej Karty „Aktywny N+” będą mogli ponadto skorzystać ze zniżek, ulg, preferencji i uprawnień stosowanych przez Partnerów Programu, nie powiązanych strukturalnie i kapitałowo z samorządem Miasta Mielca tj. instytucji niepublicznych, prywatnych firm handlowo-usługowych, banków, klubów sportowych i innych.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.),

2.Uchwała nr XXXIII/348/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Mieleckiego Programu „Aktywny N+”

3.Zarządzenie nr 1058/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie realizacji Mieleckiego Programu „Aktywny N+”

Wymagane dokumenty

 • Wniosek,
 • Załączniki:
  1. dowód osobisty wnioskodawcy – do wglądu;
  2. w przypadku osób z niepełnosprawnością – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności;
  3. w przypadku rodzin zastępczych/rodzinnego domu dziecka – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu rodziny zastępczej/rodzinnego domu dziecka;
  4. w przypadku opiekuna prawnego – oryginał postanowienia sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem;
  5. w przypadku, gdy rodzina nie jest zameldowana na terenie Gminy Miejskiej Mielec do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego na rzecz Gminy Miejskiej Mielec (np. zaświadczenie, PIT);
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Bezpośrednio osobiście

Termin realizacji

Wniosek o przyznanie Mieleckiej Karty Aktywny N+ rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego złożenia wraz z załącznikami lub w terminie 60 dni w sprawach wymagających przeprowadzenia czynności wyjaśniających.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E

Opłaty

Nieodpłatne świadczenie usługi

Telefon kontaktowy

17 787 44 03, 17 787 43 93

Osoba kontaktowa

Elżbieta Działo - Zięba - inspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia, Ewa Gorazd - podinspektor w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wnioskodawca po złożeniu wniosku otrzymuje pisemną informację o rozpatrzeniu sprawy: pozytywnym lub negatywnym, na wskazany we wniosku adres.

Pozytywne rozpatrzenie wniosku uprawnia Wnioskodawcę do zgłoszenia się, z dowodem tożsamości, do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu po odbiór Mieleckiej Karty „Aktywny N+” w godzinach pracy Urzędu, a dokument wydawany jest niezwłocznie za potwierdzeniem odbioru.

Przedłużenie ważności uprawnień w ramach Programu następuje na wniosek rodzica a także rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego.

Wydanie pierwszej Mieleckiej Karty „Aktywny N+” oraz przedłużenie ważności uprawnień jest bezpłatne.

Na uzasadniony wniosek rodzica a także rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka lub opiekuna prawnego (np. zniszczenie, zgubienie, utrata itp.) wydawany jest duplikat Mieleckiej Karty „Aktywny N+”. W przypadku zgubienia Mieleckiej Karty „Aktywny N+”, wnioskodawca składa w SSZ oświadczenie utraceniu karty i braku możliwości jej zwrotu. W przypadku znalezienia Mieleckiej Karty „Aktywny N+” uprzednio zgłoszonej jako zagubionej, kartę należy niezwłocznie przekazać do SSZ.

Wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+ wymaga uiszczenia opłaty w wysokości 15,00 zł od sztuki na konto Gminy Miejskiej Mielec o numerze: 74 1020 4391 0000 6102 0190 4622, a potwierdzenie dokonania opłaty winno być załączone do wniosku o wydanie duplikatu Mieleckiej Karty „Aktywny N+”.