Nadawanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawane są osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Medale są przyznawane tylko jeden raz. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać Jubilaci lub – za Ich zgodą - członkowie rodzin (np. dzieci, wnuki, rodzeństwo), ewentualnie inne wyznaczone przez Jubilatów osoby. Działania zmierzające do wystąpienia o nadanie odznaczeń podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy zgłoszona zostanie wola ich otrzymania, nie następują automatycznie po upłynięciu 50 lat pożycia małżeńskiego. W związku z tym, że wniosek o przyznanie medali składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zameldowania Jubilatów, Jubilaci muszą być zameldowani na pobyt stały na terenie miasta Mielca lub gminy Mielec.

Urząd Stanu Cywilnego w Mielcu, po uprzednim ustaleniu aktualnej sytuacji prawnej małżeństwa, wysyła wniosek do Wojewody Podkarpackiego, jako organu, który następnie wnioskuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie odznaczeń. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie Jubilaci zostaną powiadomieni listownie przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po przekazaniu przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki odznaczeń i legitymacji Prezydent Miasta Mielca powiadomi korespondencyjnie Jubilatów o terminie oraz miejscu uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2020, poz. 138 t. j.)

2) Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15.12.2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

osobiście

Termin realizacji

do około 6 miesięcy od dnia nadania medali przez Prezydenta RP

Miejsce załatwienia

Urząd Stanu Cywilnego

Opłaty

Przyjęcie wniosku nie podlega opłacie skarbowej.

Telefon kontaktowy

(17) 787-41-34, 787-41-31, 787-41-32, 787-41-33

Osoba kontaktowa

Barbara Krępa - inspektor USC,Robert Grygiel - kierownik USC,Lidia Burczyk - z-ca kierownika USC,Ryszard Chmaj - z-ca kierownika USC

Tryb odwoławczy

nie przysługuje