Udostępnienie Terenu /Z Wyjątkiem Dróg Publicznych i Rowów

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Udostępnianie tereny / z wyjątkiem dróg publicznych i rowów

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1.Wniosek o udostępnienie terenu: wraz z załącznikami :

- kopia mapy do celów projektowych zawierająca przebieg i lokalizację planowanej inwestycji (trzy egzemplarze),

- odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dla spółek i osób prawnych),

- pełnomocnictwo (jeżeli wniosek składa pełnomocnik),

- dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa (jeżeli wniosek składa pełnomocnik).

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Termin realizacji

W terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 7.

Opłaty

1.Nie podlega opłacie skarbowej,
2.Opłata skarbowa od pełnomocnictwa - 17 zł

Telefon kontaktowy

17 787 41 94

Osoba kontaktowa

Marek Warchoł- Inspektor

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Wniosek o udostępnienie terenu do pobrania w budynku Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 23, pok. nr 7,