Postępowanie w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

← Usługi

Opis ogólny

Usługa polega na prowadzeniu postępowania w sprawie zastosowania procedury zobowiązania do leczenia odwykowego.

 1. Wniosek o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu przez osobę uzależnioną od alkoholu, która posiada miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie miasta Mielca, można złożyć do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu.
 2. Wniosek składa członek rodziny, krewny, sąsiad lub instytucja, taka jak; ośrodek pomocy społecznej, zespół interdyscyplinarny lub powołana w związku z realizacją procedury „Niebieskiej Karty” grupa robocza, kuratorzy społeczni, policja, pracodawca itp.
 3. Na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:
  1) rozkład życia rodzinnego,
  2) demoralizują małoletnich,
  3) uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  4) systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu:
  1) rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego w stosunku do osób nadużywających alkoholu,
  2) przeprowadza z osobami mającymi problem alkoholowy rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnie leczenia odwykowego,
  3) kieruje do biegłych ( psychiatry i psychologa) na badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  4) monitoruje podjęte dobrowolnie leczenie odwykowe,
  5) w przypadku odmowy leczenia lub przerwania terapii, kieruje wniosek do sądu o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2021, poz. 1249),
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. 2011 r., Nr 209, poz.1245).
 4. Zarządzenie Nr 1548/2022 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu oraz przyjęcia regulaminu jej działania.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wniosek można złożyć w formie papierowej:
- osobiście,
- za pośrednictwem poczty na adres;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39 -300 Mielec

- lub ustnie do protokołu w trakcie spotkania z psychoterapeutą - sekretarzem lub innym przeszkolonym członkiem Komisji -
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9B.

Termin realizacji

Postępowanie wszczyna się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak, niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9B.

Opłaty

Nieodpłatne świadczenie usługi

Telefon kontaktowy

17 787 44 01, 17 787 43 81

Osoba kontaktowa

Jolanta Markowska-Rzeźnik sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, Główny Specjalista Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, Agata Ćwięka Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

 1. Leczenie osób uzależnionych od alkoholu, co do zasady jest dobrowolne, a zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego (przymus leczenia) może być nałożony wyłącznie przez sąd.
 2. Sądem właściwym do rozpatrywania spraw o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (przymusowe leczenie) jest sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania lub pobytu osoby – której postępowanie dotyczy.
 3. Wniosek do Sądu Rejonowego w Mielcu w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu złożyć mogą dwie instytucje:
  1) gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych,
  2) prokurator.
 4. Sąd może na podstawie zebranych przez Komisję dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, informacji z OPITU w Mielcu itp.). wydać następujące orzeczenie:
  1) oddalić wniosek,
  2) orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym (leczenie ambulatoryjne) zakładzie leczniczym bądź w zakładzie stacjonarnym czyli szpitalu.
 5. Sądowe postepowanie jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, które staje się prawomocne po upływie 21 dni. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.
 6. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo jak wymaga tego cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu.