Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych

← Usługi

Opis ogólny

Użytkowanie wieczyste gruntów – rozkładanie na raty opłat rocznych

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.),

Wymagane dokumenty

Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej. w tym osoby fizyczne:

  1. Własnoręczny wniosek, o ustalenie innego, niż ustawowy, termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem.
  2. Oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

  1. Własnoręczny wniosek, o ustalenie innego, niż ustawowy, termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem
  2. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie.
  3. Formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
  4. Sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.
Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać pocztą tradycyjną na adres Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec,
  2. Złożyć osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca w godzinach pracy Urzędu tj: pon. 8:00-16:00, wt.- pt. 7:30-15:30
  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP.

Termin realizacji

Sprawa ma charakter cywilnoprawny i terminy wynikające z KPA nie mają zastosowania.

Miejsce załatwienia

Referat Gospodarki Nieruchomościami w Wydziale Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji, Mielec, ul. Żeromskiego 23 pokój nr 7.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Telefon kontaktowy

17 787 41 96

Osoba kontaktowa

Bogusława Stefanik - Inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Formularz - wniosek strony