Opłata planistyczna na wniosek - w związku ze wzrostem wartości nieruchomości, spowodowanym uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

← Usługi

Opis ogólny

Wydanie decyzji ustalającej wysokość opłaty planistycznej

Podstawa prawna

Art. 37 ust. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zmian.),

Wymagane dokumenty

1.Wniosek w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed zbyciem nieruchomości.

2.Załączniki:

- aktualny odpis z księgi wieczystej,

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - jeżeli wniosek składa osoba prawna,

- aktualna mapa zasadnicza nieruchomości w skali 1:500,

- wypis z rejestru gruntów nieruchomości objętej (objętych) wnioskiem,

- potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Bezpośrednio do Biura Obsługi Mieszkańca w budynku Urzędu Miejskiego w Mielcu ul. Żeromskiego 26 lub za pośrednictwem poczty

ewentualnie drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP

Termin realizacji

ok. 3 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu ul. Żeromskiego 23

Opłaty

1.Opłata skarbowa - 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej dla każdej z osób, które złożą wniosek,

- płatna w kasie Urzędu Miejskiego ul. Żeromskiego 26 lub na konto bankowe Urzędu: PKO BP SA 04 1020 4391 0000 6702 0188 9583

Telefon kontaktowy

17 787 41 86

Osoba kontaktowa

Monika Latała

Tryb odwoławczy

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem

Prezydenta Miasta Mielca

Informacje dodatkowe

Postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłaty planistycznej prowadzone jest na żądanie strony i w jej interesie. Tym samym strona jest zobowiązana do pokrycia kosztów tego postępowania, co wynika z treści art. 262 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021. 735.) - przede wszystkim koszt wykonania opinii bądź operatu szacunkowego, ustalany w drodze postępowania przetargowego.

Wniosek o ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przed jej zbyciem – dostępny w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 23, pok. nr 6 lub na stronie internetowej urzędu www.mielec.pl - zakładka: Dla mieszkańców - Sprawa w Urzędzie - Urbanistyka i Geodezja.