Wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego

← Usługi

Opis ogólny

1.Placówka wsparcia dziennego to instytucja powołana w celu wsparcia rodziny w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Mogą być prowadzone w jednej lub połączonej formie:

1) opiekuńczej,

2)specjalistycznej,

3)pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę.

2.Gmina wydaje zezwolenia na prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz wspiera ich działalność. O wydanie zezwolenia przed rozpoczęciem działalności mogą ubiegać się wyłącznie podmioty, które deklarują gotowość prowadzenia placówki wsparcia dziennego wyłącznie na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

3.W przypadku zaprzestania działalności podmiot prowadzący placówkę jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o jej zakończeniu.

Podstawa prawna

1.Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 821);

2.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.).

Wymagane dokumenty

1.Wniosek

2.Załączniki:

1)tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność – nie dotyczy formy pracy podwórkowej;

2)odpis z właściwego rejestru;

3)oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP;

4)statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

5)regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt;

6)informacja o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

7)decyzja z pozytywną opinią komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) nie dotyczy formy pracy podwórkowej;

8)decyzja z pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora sanitarnego (ksero jak wyżej) nie dotyczy formy pracy podwórkowej.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Bezpośrednio osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego

Termin realizacji

30 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego wraz z załącznikami, a w sprawach szczególnie złożonych ? 60 dni.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9E.

Opłaty

Nieodpłatne świadczenie usługi

Telefon kontaktowy

17 787 44 03, 17 787 43 93

Osoba kontaktowa

Elżbieta Działo - Zięba ? inspektor, Ewa Gorazd - podinspektor

Tryb odwoławczy

Na decyzję odmowną przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca - w terminie 14 dni – od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Jeżeli podmiot, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego:

1) przestał spełniać warunki określone w ustawie,

2) nie przedstawi w wyznaczonym terminie, aktualnych dokumentów, Prezydent Miasta Mielca cofa zezwolenie na prowadzenie placówki wsparcia dziennego.