Moje Miasto

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

← Usługi

Opis ogólny

Informacja w sprawie przyznania lub odmowy pomocy zdrowotnej

Podstawa prawna

Art. 72 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 2215)

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.

Załączniki do wniosku:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

- dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

- oświadczenie lub zaświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

Formularz do pobrania Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Mielcu ul. Chopina 2
pok. nr 6 oraz strona internetowa urzędu: http://www.mielec.pl/sprawa-w-urzedzie/edukacja/

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Termin realizacji

W zależności od terminu odbycia posiedzenia Komisji Zdrowotnej . nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Miejsce załatwienia

Wydział Edukacji

Budynek Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul, Chopina 2, pok. nr 6

Opłaty

Wolne od opłat.

Telefon kontaktowy

17 787 43 64

Osoba kontaktowa

Anna Markowska - główny specjalista

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

- nauczyciele zatrudnieni w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,

- nauczyciele o których mowa wyżej po przejściu na emeryturę lub rentę, bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

Dokumenty do pobrania dla tej sprawy