Moje Miasto

PRZYDZIAŁ LOKALI MIESZKALNYCH I SOCJALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA

← Usługi

Opis ogólny

Wniosek o przydział lokalu dostępny w lok. nr 12 budynku Żeromskiego 26, lub do pobrania z załącznika

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.)
- Uchwała Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Mielec

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o przydział lokalu
2. Załączniki:
a) zaświadczenie o wysokości dochodów brutto za okres 12-tu miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (dochody osób ubiegających się o lokal),
b) dokumenty potwierdzające sytuację rodzinną i zdrowotną (jeżeli osoba ubiegająca się o przydział lokalu takie dokumenty posiada)

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

1. Osoby ubiegające się o przydział lokalu składają wniosek z załącznikami (jak rubryka WYMAGANE DOKUMENTY).
2. Wykaz osób zakwalifikowanych do listy mieszkaniowej ustala Komisja Mieszkaniowa powołana przez Prezydenta Miasta Mielca.
3. Lista mieszkaniowa o której mowa w pkt 2 zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Mielcu na okres 14 dni.
4. Osoby umieszczone na liście mieszkaniowej otrzymują skierowania do spisania umowy najmu lokalu z zarządcą tj. MZBM Sp. z o.o. w Mielcu, z tym że skierowania te wydawane są sukcesywnie w miarę pozyskiwania przez Miasto lokali z uwzględnieniem potrzeb mieszkaniowych poszczególnych rodzin.

Termin realizacji

Odpowiedź na wniosek udzielana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Żeromskiego 26, parter pok. 12

Opłaty

Bez opłat.

Telefon kontaktowy

17 788 85 55

Osoba kontaktowa

Marek Ambroziak - główny specjalista

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

1.O przydział lokalu zgodnie z uchwałą Nr XIX/179/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r. mogą ubiegać się osoby, które zamieszkują w Mielcu przez okres co najmniej 5 lat i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mieszkaniowej lub zdrowotnej.

2.Lokale socjalne mogą być wynajmowane wyłącznie osobom, których potrzeby mieszkaniowe nie są zaspokojone i które znalazły się w niedostatku, a w szczególności osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
- utraciły mieszkanie w wyniku klęski żywiołowej lub katastrofy, jeżeli nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego,
- zamieszkują w lokalu, w którym na jedną osobę stale zamieszkałą przypada mniej niż 5 m² powierzchni użytkowej,
- nie posiadają innego samodzielnego lokalu i nie mogą zaspokoić potrzeb mieszkaniowych w inny sposób,
- opuściły Dom Dziecka w wyniku osiągnięcia pełnoletniości i pochodzą z Mielca.

3. Lokale socjalne przydzielane są na czas określony od[ 1 roku do 3 lat.