Moje Miasto

Użytkowanie wieczyste gruntów - rozkładanie na raty opłat rocznych

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie w postaci elektronicznej wniosku o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, nieprzekraczającego danego roku kalendarzowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Podmioty nie prowadzące działalności gospodarczej, w tym osoby fizyczne:

1) wniosek, o ustalenie innego, niż ustawowy, termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem,

2) oświadczenie dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą:

1) wniosek, o ustalenie innego, niż ustawowy, termin zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów wraz z uzasadnieniem,

2) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca oraz jednostki gospodarcze powiązane z wnioskodawcą wg zasad wskazanych w pkt 1 ppkt 2 lit. b otrzymały w roku, w którym ubiegają się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie przez wnioskodawcę i jednostki powiązane albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym zakresie,

3) formularz zawierający informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, o których mowa w § 2 ust. 1 i 1a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r. Nr 53 poz. 311 z późn. zm.),

4) sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Sprawa ma charakter cywilnoprawny i terminy wynikające z kpa nie mają zastosowania. Pisemna informacja o sposobie rozpatrzenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 7 (budynek za Policją)

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji - Referat Gospodarki Nieruchomościami

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 4196

E-mail

boguslawa.stefanik@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Bogusława Stefanik - inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Informacje dodatkowe

Opłaty roczne wnosi się przez cały okresu użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkowania wieczystego złożonej nie później niż 14 dni przede upływem płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.