Moje Miasto

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizacji przyjęć (katering).

2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9 (budynek za Policją)

Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej

Opłaty

1) Opłata skarbowa (w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa do załatwienia sprawy) - 17 zł.

2) Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydane w danym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do ilości dni pozostałych w danym roku, licząc od dnia obowiązywania zezwolenia), za cały rok wynoszą:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

-525 zł na sprzedaż napojów zawierających > 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

-2100 zł na sprzedaż napojów zawierających > 18% alkolowych.

Telefon kontaktowy

17 787 40 34

E-mail

awrobel@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Artur Wróbel - inspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.