Moje Miasto

Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie w postaci elektronicznej wniosku o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych, w trakcie imprez organizowanych na otwartym powietrzu lub w pomieszczeniach.

W przypadku wniosku o jednorazowe zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wniosek należy składać na 1 miesiąc przed datą imprezy.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2137 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

3) Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm.).

4) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

5) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.).

6) Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1870).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych.

2) Skan posiadanego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z kopią dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty za zezwolenie.

3) Skan dokumentu udzielenia pełnomocnictwa do załatwienia sprawy, jeżeli zostało ustanowione.

4) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

W przypadku imprez organizowanych na otwartym powietrzu należy także dołączyć:

- zgodę władającego terenem, właściciela lub zarządcy na organizację imprezy i sprzedaż alkoholu,

- szkic (plan rozmieszczenia) punktów sprzedaży napojów alkoholowych w miejscu organizowanej imprezy, podpisany przez organizatora imprezy.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9 (budynek za Policją)

Wydział Dróg, Transportu, Energetyki i Działalności Gospodarczej

Opłaty

Przed wydaniem zezwolenia wnosi się opłatę w wysokości:

43,75zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

43,75 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

175 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Telefon kontaktowy

17 787 40 34

E-mail

awrobel@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Artur Wróbel - inspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.