Rekrutacja do przedszkoli

← Usługi

Opis ogólny

Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wolne miejsca na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka przez komisję rekrutacyjną powołaną przez dyrektora danego przedszkola.

Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć. W przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe. Oznacza to, że w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

-dziecko z rodziny wielodzietnej

-dziecko z niepełnosprawnością

-dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością

-dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców

- dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r., tzw. kryteria samorządowe:

- oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko wskazali Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

- jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka wskazał Mielec jako miejsce zamieszkania w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego za rok ubiegły lub poprzedzający rok ubiegły

- oboje rodzice/prawni opiekunowie lub rodzic/prawny opiekun samotnie wychowujący dziecko pracują, studiują, uczą się w trybie dziennym lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą

- jeden z rodziców/prawnych opiekunów dziecka pracuje, studiuje, uczy się w trybie dziennym lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

-dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w tym samym przedszkolu

-dziecko posiadające rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole (nie dotyczy dziecka, którego rodzeństwo kończy edukację w szkole w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.

Następnie przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

W sytuacji nieprzyjęcia dziecka w postępowaniu rekrutacyjnym do żadnego z przedszkoli wskazanych we wniosku Prezydent Miasta Mielca wskaże rodzicom inne przedszkole, które przyjmie dziecko.

Podstawa prawna

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431)

- Uchwała nr XXVIII/302/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania im punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

- Zarządzenie Nr 1673/2023 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec

Wymagane dokumenty

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

- prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, dokument poświadczający samotne wychowanie

- dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

- kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub pierwsza strona zeznania podatkowego wraz z poświadczeniem odbioru wydanym przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji państwowej (UPO) lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające złożenie zeznania

- zaświadczenie z zakładu pracy, szkoły lub uczelni, wydruk z CEIDG (wykonany nie wcześniej niż na 3 dni przed złożeniem wniosku)

- zaświadczenie wydane przez żłobek lub szkołę potwierdzające, że kandydat posiada rodzeństwo uczęszczające do pobliskiego żłobka lub uczęszczające albo biorące udział w rekrutacji do szkoły podstawowej, w obwodzie której ma siedzibę przedszkole

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie poprzez Platformę Moje Miasto, moduł Formico https://eurzad.um.mielec.pl

Termin realizacji

zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny zarządzeniem Prezydenta Miasta Mielca w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec.

Miejsce załatwienia

Platforma Moje Miasto, moduł Formico

https://eurzad.um.mielec.pl

Opłaty

wolne od opłat

Telefon kontaktowy

-Przedszkole Miejskie Nr 1 w Mielcu im. Kubusia Puchatka -17 787 4680 -Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu ? 17 787 4690 -Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu ? 17 787 4700 -Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu - 17 787 4710 -Przedszkole Miejskie Nr 6 w Mielcu - 17 787 4720 -Przedszkole Miejskie Nr 7 w Mielcu - 17 787 4730 -Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu "Artystyczna Ósemeczka?- 17 787 4740 -Przedszkole Miejskie Nr 9 im. ?Baśniowej Krainy? w Mielcu - 17 787 4750 -Przedszkole Miejskie Nr 12 im. Marii Konopnickiej w Mielcu - 17 787 4760 -Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu - 17 787 4770 -Przedszkole Miejskie Nr 16 im. ?Jasia i Małgosi? w Mielcu - 17 787 4780 -Przedszkole Miejskie Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. ?Smoka Felusia? w Mielcu ? 17 787 4790

Osoba kontaktowa

przewodniczący komisji rekrutacyjnej w danym przedszkolu

Tryb odwoławczy

Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:

- wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

- wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

- na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacje dodatkowe

- rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które aktualnie uczęszczają do przedszkoli zobowiązani są do złożenia deklaracji kontynuowania edukacji w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową https://eurzad.um.mielec.pl

- rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą swoje dziecko zapisać po raz pierwszy do przedszkola lub rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które chodzą już do przedszkola, ale chcą im je zmienić zobowiązani są do złożenia wniosku przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego. Następnie wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola i zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka). Postępując zgodnie z wytycznymi systemu, wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów np. w formacie jpg, pdf. Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów będą generowane samoistnie przez system po zaznaczeniu określonego kryterium. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Należy sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym. Następnie powinno się sprawdzić wyniki rekrutacji i potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.