Zaświadczenie z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy

← Usługi
Ta usługa nie wspiera urządzeń mobilnych

Opis ogólny

Usługa polega na złożeniu wniosku w celu uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy na podstawie danych zawartych w Rejestrze Mieszkańców miasta Mielca. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy wniosek lub jej pełnomocnik.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ).

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 ze zm.)

3) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510)

4) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r., poz.1219 ze zm.)

Wymagane dokumenty

1) Wypełniony formularz wniosku.

2) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia, jeżeli zaświadczenie podlega opłacie.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia i powszechnego obowiązku obrony.

3) Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego musi on być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. Dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wówczas wymagane.

4) Pełnomocnictwo, jeżeli w sprawie działa pełnomocnik.

W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego przez pełnomocnika dołączone do wniosku pełnomocnictwo powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym przez osobę udzielającą pełnomocnictwa.

5) Dowód wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa, jeżeli czynność ta podlega opłacie.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

Wymagane dokumenty może dostarczyć do urzędu wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy na jeden z poniższych sposobów:

  1. Przesłać drogą elektroniczną na adres Urzędu Miejskiego w Mielcu przy pomocy platformy ePUAP lub portalu Gov.pl - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
  2. Przesłać pocztą tradycyjną (w celu potwierdzenia nadania zaleca się przesłanie listem poleconym).
  3. Złożyć bezpośrednio w urzędzie w godzinach jego pracy.

W przypadku braków formalnych (np. brak podpisu wnioskodawcy lub pełnomocnika wnioskodawcy) w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni - art. 64 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ).

Termin realizacji

7dni - art. 217 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ).

Miejsce załatwienia

Biuro Obsługi Mieszkańca (BOM) Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26,

Referat Spraw Obywatelskich, Wydział Organizacyjno-Administracyjny.

Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę lub pełnomocnika wnioskodawcy:

  1. Drogą elektroniczną poprzez skrzynkę kontaktową ePUAP lub eurzad.um.mielec.pl.
  2. Poprzez pocztę tradycyjną.
  3. Osobiście w siedzibie urzędu.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca lub pełnomocnik wnioskodawcy w formularzu wniosku. W przypadku braku informacji o sposobie odbioru, zaświadczenie będzie przesłane taką samą drogą jak złożony wniosek.

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 17 zł.

Nie podlegają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia i powszechnego obowiązku obrony.

W przypadku gdy odbioru zaświadczenia dokonuje pełnomocnik, wówczas opłata za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa wynosi: 17 zł.

Nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu, stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu ( np. rodzice, dziadkowie), zstępnemu (np. dzieci, wnuki) lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia oraz udzielenie pełnomocnictwa należy wpłacić w kasie Urzędu, ul. Żeromskiego 26 lub na rachunek bankowy Gminy Miejskiej Mielec: PKO Bank Polski 04102043910000670201889583.

Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Telefon kontaktowy

17 787 40 54, 17 787 40 55

Osoba kontaktowa

Ewelina Serafin-podinspektor, Lidia Rudolf-podinspektor.

Tryb odwoławczy

Od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca, art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ).

Informacje dodatkowe

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście lub telefonicznie na podane nr telefonów.

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców o zameldowaniu na pobyt stały i czasowy.
  2. Wzór pełnomocnictwa.