Moje Miasto

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia przesłanie w formie elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Deklaracja

UWAGA! Pobraną deklarację należy podpisać kwalifikowanym podpisem lub poprzez profil zaufany oraz przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej: platformy e-PUAP (https://epuap.gov.pl) lub Gov.pl (https://gov.pl) wykorzystując formularz pisma ogólnego.

Co musisz zrobić, jeżeli chcesz podpisać dokument, który nie ma podpisu

 1. Przygotuj dokument (plik), który chcesz podpisać.
 2. Wejdź na stronę www.gov.pl.
 3. W wyszukiwarce spraw wpisz: podpisywanie pisma. Kliknij lupkę.
 4. Kliknij przycisk: Podpisz dokument elektronicznie – wykorzystaj podpis zaufany
 5. Kliknij przycisk: PODPISZ LUB SPRAWDŹ DOKUMENT.
 6. Gdy otworzy się strona profilu zaufanego, zaloguj się na swoje konto.
 7. Dodaj z dysku lokalnego dokument (plik) – kliknij WYBIERZ DOKUMENT Z DYSKU albo przeciągnij plik myszką.
 8. Kliknij PODPISZ. System wygeneruje plik xml, w którym zawarty będzie twój podpis.
 9. Kliknij POBIERZ, aby zapisać podpisany dokument formacie xml na dysku lokalnym.

Po podpisaniu możesz pobrać plik i wysłać go do wybranej instytucji wyślij go za pomocą pisma ogólnego (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne) – dołącz pobrany dokument .xml.

Co musisz zrobić, żeby wysłać deklarację

 1. Wejdź na stronę www.gov.pl.
 2. W wyszukiwarce spraw wpisz: pismo ogólne. Kliknij lupkę.
 3. Kliknij przycisk: Wyślij pismo ogólne (https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne).
 4. Wybierz sposób logowania np. przez profil zaufany.
 5. Wybierz urząd lub instytucję, do których chcesz wysłać pismo.
 6. Wypełnij formularz.
 7. Dodaj potrzebne załączniki. Uwaga! Przed dodaniem załącznika (deklaracji) upewnij się, że dokument jest podpisany elektronicznie.
 8. Kliknij DALEJ, a potem Podpisz i wyślij.
 9. Wyświetli się komunikat, że pismo zostało wysłane. Dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

Jeśli wyślesz pismo bez podpisu, nie załatwisz spraw, które wymagają podpisu!

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

14 dni od zamieszkania na nieruchomości lub powstania odpadów

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (budynek za Policją)

- wymiar - pokój nr 14

- kontrola - pokój nr 15

- księgowość - pokój nr 32

Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

Opłaty

Nieruchomości zamieszkałe:

W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu 20,00 zł/osobę/miesiąc 14,50 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu 10,00 zł/osobę/miesiąc 7,00 zł/osobę/miesiąc

W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

Odpady są zbierane w sposób nieselektywny

Odpady są zbierane w sposób selektywny

za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych w domu, mieszkaniu

20,00 zł/osobę/miesiąc

13,50 zł/osobę/miesiąc

za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą w domu, mieszkaniu

10,00 zł/osobę/miesiąc

6,00 zł/osobę/miesiąc

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

(należy pomnożyć: liczbę pojemników * ilość wywozów * odpowiednią stawkę)

Rodzaj pojemnika Odpady są zbierane w sposób nieselektywny Odpady są zbierane w sposób selektywny
pojemnik o pojemności 80 l 16,05 zł 11,80 zł
pojemnik o pojemności 120 l 18,55 zł 13,64 zł
pojemnik o pojemności 240 l 37,10 zł 27,28 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 171,44 zł 126,06 zł
pojemnik o pojemności 6000 l 924,30 zł 679,63 zł
prasokontener 3m3 1271,60 zł 935,00 zł
prasokontener każdy dodatkowy m3 422,96 zł 311,00 zł

Telefon kontaktowy

17 787 42 72, 17 787 42 73, 17 787 42 74

E-mail

mmadejska@um,mielec.pl, tsmykla@um.mielec.pl, pweglarz@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Marzanna Madejska-Patyk - główny specjalista, Teresa Smykla - podinspektor, Paulina Węglarz - podinspektor

Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy nie dotyczy przyjęcia deklaracji. W przypadku wydania decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania (bez opłat skarbowych) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu – za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 6m ustawy o trzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć deklarację w terminach:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości.