Moje Miasto

SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA RZECZ NAJEMCÓW

← Usługi

Opis ogólny

Umowa sprzedaży zawarta w formie aktu notarialnego.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.446 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny ( tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.)

- Uchwała Nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016 r.

- Uchwała Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia
20 października 2016 r.

Wymagane dokumenty

1.Wniosek z danymi osobowymi,

2. Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami czynszowymi,

3. Dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, tj: umowa najmu lokalu lub decyzja
o przydziale lokalu mieszkalnego,

Do sprzedaży przeznaczone są lokale mieszkalne:

znajdujące się w zasobie mieszkaniowym Gminy Miejskiej Mielec -na rzecz najemców tych lokali, jeżeli najem został nawiązany na podstawie umów najmu zawartych na czas nieoznaczony.

Ze sprzedaży wyłącza się:

1) lokale mieszkalne o których mowa wyżej, znajdujące się w budynkach:

a) przeznaczonych do rozbiórki,

b) w których przewidywana jest zmiana sposobu użytkowania,

c) szkół i przedszkoli,

d) zajmowanych przez inne jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec,

e) położonych w obrębie 1. Stare Miasto przy ul. Obrońców
Pokoju 8 i w obrębie 2.Osiedle przy ul. Miasteczko Młodego Robotnika,

2) mieszkalne lokale socjalne,

3) lokale mieszkalne, których najemcy posiadają zadłużenia czynszowe,

4) lokale mieszkalne wybudowane lub nabyte przez Gminę Miejską Mielec po dacie wejścia w życie Uchwały Nr XIX/180/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 18 marca 2016r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców,
w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec zmienionej Uchwałą Nr XXIV/249/2016 Rady Miejskiej w Mielcu
z dnia 20 października 2016r. o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców, w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Mielec,

5)lokale mieszkalne, co do których umowa najmu została rozwiązana lub wygasła po dacie wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIX/180/2016 z dnia 18 marca 2016r. zmienionej Uchwałą Nr XXIV/249/2016 z dnia 20 października 2016r.

Ta usługa nie wymaga podpisu elektronicznego. W przypadku niepodpisania podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym, wydrukowany wniosek będzie trzeba podpisać odręcznie.

Sposób dostarczenia dokumentów

Brak formularza – wniosek strony.

Termin realizacji

Do trzech miesięcy od daty złożenia wniosku.

Miejsce załatwienia

Budynek Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 23, parter pok. nr 7

Wydział Urbanistyki, Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

Opłaty

Zwolnione z opłaty skarbowej.

Telefon kontaktowy

17 788 85 64

Osoba kontaktowa

Grażyna Śnieżek - inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Informacje dodatkowe

1.Udziela się bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, zbywanego na rzecz najemcy, oraz określa się warunki udzielania bonifikat i wysokość stawek procentowych:

1) w razie jednorazowej zapłaty ceny sprzedaży – 85%

2) w razie rozłożenia ceny sprzedaży na raty – 80%

(oprocentowanie rozłożonej na raty niezapłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego wynosi 0,1% w stosunku rocznym)

3) w razie równoczesnej sprzedaży pozostałych, nie wykupionych lokali mieszkalnych w budynku – 90%

2. Nie udziela się bonifikaty najemcy pozostającemu w stosunku najmu krócej niż 5 lat, licząc do dnia złożenia wniosku o jego wykup, z wyjątkiem okoliczności wynikających z art. 691 Kodeksu Cywilnego.