Moje Miasto

Wniosek w sprawach ulg (umorzen, odroczeń, rat)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie w formie elektronicznej wnisku o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, w: podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniem pieniężnym, podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju sprawy:

- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku,

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,

- wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej

oraz

osoby fizyczne:

- dokumenty potwierdzające wniosek, dotyczące sytuacji materialnej podatnika;

- inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania
podatkowego.

przedsiębiorcy:

- informację o dochodach - PIT/CIT za ostatnie 2 lata;

- informację o wydatkach - rachunki za opłaty za ostatnie 2-3 miesiące (prąd, gaz, woda, odpady
komunalne, telefon, internet, inne…);

- harmonogram spłat kredytów, pożyczek - jeżeli są;

- informację o sytuacji zdrowotnej – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – jeżeli
dotyczy (orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenia lekarskie, przebieg leczenia,
karty informacyjne ze szpitala, inne…);

- sprawozdania finansowe za ostatnie 2 lata;

- oświadczenie Podatnika o wysokości zaległości lub braku zaległości wobec Urzędu Skarbowego
i ZUS-u,

- inne dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mogą wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie, za pośrednictwem operatorów pocztowych, osobiście

Termin realizacji

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 41

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 24

E-mail

mwiktor@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Magdalena Wiktor - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Ulga na wniosek podatnika – osoby fizycznej

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

1) które nie stanowią pomocy publicznej;

2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) które stanowią pomoc publiczną:

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną,

m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.