Moje Miasto

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku celem uzyskania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały pod określonym adresem.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały.

2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, Biuro Obsługi Mieszkańca

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wynosi 17 zł.

Nie podlagają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia i powszechnego obowiązku obrony.

Telefon kontaktowy

17 787 40 54

E-mail

eserafin@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Ewelina Serafin - podinspektor

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

Wniosek składa osoba, której dotyczy zaświadczenie.