Moje Miasto

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku celem uzyskania zaświadczenia o wspólnym zameldowaniu osób pod określonym adresem.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego imion i nazwisk osób zameldowanych pod wspólnym adresem.

2) Dowód wniesienia opłaty za wydanie zaświadczenia.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

7 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, Biuro Obsługi Mieszkańca

Wydział Organizacyjno-Administracyjny - Referat Spraw Obywatelskich

Opłaty

Opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu wynosi 17 zł.

Nie podlagają opłacie skarbowej zaświadczenia w sprawach m.in.: alimentacyjnych, opieki, kurateli, przysposobienia, ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego, opieki społecznej, zatrudnienia, świadczeń socjalnych, nauki, szkolnictwa, ochrony zdrowia i powszechnego obowiązku obrony.

Telefon kontaktowy

17 787 40 52

E-mail

sdaniel@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Sabina Daniel - inspektor

Tryb odwoławczy

Zażalenie do Wojewody Podkarpackiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca.

Informacje dodatkowe

1) Wniosek składa osoba, której dotyczy zaświadczenie.

2) Domownik lub członek najbliższej rodziny i nie ma wątpliwości co do zakresu upoważnienia do występowania osób figurujących w zaświadczeniu.