Moje Miasto

Mieleckie eBecikowe

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa polega na złożeniu elektronicznego wniosku celem uzyskania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, która przysługuje przysługuje matce lub ojcu dziecka, osobie przysposabiającej albo opiekunowi prawnemu dziecka, zamieszkującym, co najmniej przez 1 rok przed urodzeniem dziecka, przysposobieniem dziecka lub objęciem opieką prawną dziecka oraz w dniu składania wniosku na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu osoby uprawnionej z poniższym zastrzeżeniem:

Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba uprawniona uzyskała lub ubiega się w innej gminie o zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu o art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

2) dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej od urodzenia do dnia rozpatrzenia wniosku.

Podstawa prawna

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości gminnej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka osobom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Mielec (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego 2019.606 z 24 stycznia 2019 r.)

Wymagane dokumenty

1) W przypadku dziecka przysposobionego – odpis prawomocnego orzeczenia sądu rodzinnego o przysposobieniu dziecka.

2) W przypadku dziecka będącego pod opieką prawną – zaświadczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

1 miesiąc

Miejsce załatwienia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mielcu, ul. Łukasiewicza 1c, pokój nr 14

Dział Świadczeń Rodzinnych

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 57 11, 17 787 57 13

E-mail

acislo@mops.mielec.pl; mops.dsr@mops.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Anna Cisło, Marta Kalicka-Boguta

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

Wniosek o wypłatę świadczenia składa się w terminie 6 miesięcy od dnia narodzin dziecka a w przypadku, gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną albo dziecka przysposobionego - w terminie 6 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobieniem, nie później niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia.