Moje Miasto

Wniosek w sprawach ulg (umorzen, odroczeń, rat)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie w formie elektronicznej wnisku o odroczenie terminu płatności podatku, umorzenie zaległości podatkowej, rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej, w: podatku od nieruchomości, podatku leśnym, podatku rolnym, łącznym zobowiązaniem pieniężnym, podatku od środków transportowych – osoby fizyczne i przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 362).

Wymagane dokumenty

W zależności od rodzaju sprawy:

- wniosek o odroczenie terminu płatności podatku,

- wniosek o umorzenie zaległości podatkowej,

- wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej

oraz

osoby fizyczne:

- dokumenty potwierdzające wniosek, dotyczące sytuacji materialnej podatnika;

- inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

przedsiębiorcy:

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;

- wszystkie zaświadczenia lub oświadczenie o pomocy de minimis jaką otrzymał podatnik w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy w tym okresie;

- oświadczenie o zobowiązaniach względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego;

- zaświadczenia z banków o zaciągniętych kredytach i pożyczkach (jeżeli były);

- dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody (np. PIT, odcinki emerytury, renty);

- inne dokumenty na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Do 1 miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 41

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 24

E-mail

mwiktor@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Magdalena Wiktor - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Ulga na wniosek podatnika – osoby fizycznej

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Ulga na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą

Organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, określonych w art. 67a:

1) które nie stanowią pomocy publicznej;

2) które stanowią pomoc de minimis - w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;

3) które stanowią pomoc publiczną:

a) udzielaną w celu naprawienia szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,

b) udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym,

c) udzielaną w celu wsparcia krajowych przedsiębiorców działających w ramach przedsięwzięcia gospodarczego podejmowanego w interesie europejskim,

d) udzielaną w celu promowania i wspierania kultury, dziedzictwa narodowego, nauki i oświaty,

e) będącą rekompensatą za realizację usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym powierzonych na podstawie odrębnych przepisów,

f) na szkolenia,

g) na zatrudnienie,

h) na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw,

i) na restrukturyzację,

j) na ochronę środowiska,

k) na prace badawczo-rozwojowe,

l) regionalną,

m) udzielaną na inne przeznaczenia określone na podstawie § 6 przez Radę Ministrów.