Moje Miasto

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie w formie elektronicznej wniosku w sprawie zwrotu opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

3) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. z 2000 r. Nr 187, poz. 1330).

Wymagane dokumenty

1) Wniosek o zwrot opłaty skarbowej składany i podpisany przez osobę fizyczną we własnym imieniu, a w przypadku osób prawnych podpisany przez osobę uprawnioną (KRS) lub pełnomocnika, pełnomocnik wnioskodawcy musi do wniosku dołączyć dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, wraz dowodem zapłaty opłaty skarbowej.

2) Dowód zapłaty opłaty skarbowej (oryginał).

3) wskazanie gdzie był lub miał być złożony wniosek o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji), za który dokonano opłaty skarbowej, która ma zostać zwrócona.

4) w przypadku zwrotu opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, we wniosku należy oświadczyć, że dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa / prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie: (wskazać mocodawcę/pełnomocnika lub sygn. akt lub w jakiej sprawie zostało udzielone) nie został złożony w sądzie /organie administracji na terenie Gminy Miejskiej Mielec w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Decyzję w sprawie zwrotu/stwierdzenia nadpłaty opłaty skarbowej wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie 2 miesięcy. Przekazanie zwrotu opłaty lub nadpłaty następuje w terminie do 30 dni od wydania decyzji w tej sprawie.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 36

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 35

E-mail

jwegrzyn@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Jolanta Węgrzyn - inspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty, nie dokonano czynności urzędowej, nie wydano zaświadczenia, zezwolenia (pozwolenia, koncesji) oraz jeżeli w chwili dokonania wpłaty była świadczeniem nienależnym. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek, na podstawie którego organ podatkowy wzywa organ, który nie dokonał czynności urzędowej lub nie wydał wnioskowanego dokumentu do przekazania tego wniosku lub zgłoszenia albo poświadczonych kopii wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej lub adnotacją o uiszczeniu opłaty w przypadku kiedy dowód zapłaty został zwrócony.

Tę usługę można załatwić elektronicznie