Moje Miasto

Informacja na podatek rolny osoby fizyczne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie informacji w sprawie podatku rolnego drogą elektroniczną wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

3) Uchwała Nr XL/389/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2018 r.

4) Uchwała Nr XL/390/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie wzorów formularzy informacji na podatek rolny.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz informacji w sprawie podatku rolnego IR-1.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Informację należy złożyć do 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. Termin wydania decyzji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 37 lub 34, 38

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 49 36, 17 787 43 31, 17 787 43 33, 17 787 43 38

E-mail

mrosenbeiger@um.mielec.pl, ssikora@um.mielec.pl, hdzialo@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Magdalena Rosenbeiger - podinspektor, Sylwia Sikora - główny specjalista, Halina Działo - inspektor, Joanna Słomba - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.

O wszelkich zmianach powierzchni, sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę informacji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Obowiązek składania informacji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych od czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września oraz 15 listopada. Podatek będzie płatny jednorazowo w przypadku, gdy kwota nie przekroczy 100 zł.

Tę usługę można załatwić elektronicznie