Moje Miasto

Deklaracja na podatek rolny osoby prawne (z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności)

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego od osób prawnych drogą elektroniczną wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (t. j. Dz. U. 2017 r. poz. 1892 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

3) Uchwała Nr XL/390/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego.

4) Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok.

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz deklaracji sprawie podatku rolnego DR-1 wraz z załącznikiem ZR-1A.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Do 15 stycznia każdego roku podatkowego; w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzeń mających wpływ na wysokość podatku.

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 35

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 36

E-mail

mrosenbeiger@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Magdalena Rosenbeiger - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany. Obowiązek wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek. O wszelkich zmianach powierzchni, sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, właściciela, adresu, podatnik zobowiązany jest zawiadomić organ podatkowy i złożyć korektę deklaracji w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany.

Obowiązek składania deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień.

Podatek rolny płatny jest w ratach proporcjonalnych od czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji, za poszczególne miesiące, do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Tę usługę można załatwić elektronicznie