Moje Miasto

Wniosek o zwrot nadpłat bądź nienależnie dokonanych wpłat

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie drogą elektroniczą wniosku w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości (dotyczy osób fizycznych i osób prawnych), rolnego, leśnego, opłaty skarbowej, od środków transportowych (dotyczy osób fizycznych i prawnych).

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Odręczny wniosek podatnika w przypadku kiedy sprawa rozpatrywana jest na wniosek podatnika.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

60 dni

Miejsce załatwienia

Urząd Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 35, 36, 39a

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 34, 17 787 43 36, 17 787 43 35, 17 787 43 37

E-mail

ldubiel@um.mielec.pl; mrosenbeiger@um.mielec.pl; jwegrzyn@um.mielec.pl; gmazur@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Lidia Dubiel - inspektor, Magdalena Rosenbeiger - podinspektor, Jolanta Węgrzyn - inspektor, Grażyna Mazur - podinspektor

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Informacje dodatkowe

  1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
  2. Zgodnie z art. 72 § 1 Ordynacji podatkowej za nadpłatę uważa się kwotę nadpłaconego lub niezależnie zapłaconego podatku. Wysokość nadpłaty określana jest przez organ podatkowy.
  3. Nadpłata powstaje z dniem zapłaty przez podatnika podatku nienależnego lub w wysokości większej od należnej. Nadpłaty podatku podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych.
  4. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych, a w razie ich braku - na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, chyba, że podatnik wystąpi o ich zwrot.
  5. Nadpłata zwracana przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.