Moje Miasto

Deklaracja na podatek od środków transportowych (zgłoszenie powstania i wygaśnięcia obowiązku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby, przedłużenie okresu czasowego wycofania z ruchu) - osoby prawne i osoby fizyczne wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności w portalu dla mieszkańców

← Usługi
Ta usługa wymaga rejestracji

Opis ogólny

Tę sprawę można załatwić elektronicznie

Usługa umożliwia złożenie deklaracji w sprawie podatku od środków transportowych drogą elektroniczną wraz z możliwością podglądu zobowiązania oraz wykonania e-płatności.

Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.).

3) Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

4) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2436).

Wymagane dokumenty

1) Wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A należy składać w terminie do 15 lutego na dany rok podatkowy właściwemu organowi podatkowemu wg obowiązującego wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Finansów .

2) W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego należy odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności i przedłożyć następujące dokumenty (w zależności od okoliczności powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego):

- kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz umowy kupna/sprzedaży pojazdu (oryginały do wglądu),

- kserokopię decyzji Starostwa Powiatowego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (oryginał do wglądu),

- kserokopię decyzji Starostwa Powiatowego o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu (oryginał do wglądu).

2) W przypadku błędnie wypełnionej deklaracji podatnik ma obowiązek złożyć korektę deklaracji.

Ta usługa wymaga podpisu elektronicznego za pomocą klucza weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym lub profilu zaufanego.

Sposób dostarczenia dokumentów

elektronicznie

Termin realizacji

Niezwłocznie, a w przypadku braku deklaracji decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydawana jest w terminie 1 miesiąca lub w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie 2 miesięcy od daty wszczęcia postępowania podatkowego.

Miejsce załatwienia

Urzad Miejski w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, pokój nr 36

Wydział Finansowy - Referat Podatków i Kontroli Podatkowej

Opłaty

Nie podlega

Telefon kontaktowy

17 787 43 35

E-mail

jwegrzyn@um.mielec.pl

Osoba kontaktowa

Jolanta Węgrzyn - inspektor

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje w przypadku złożenia prawidłowej deklaracji.

W przypadku prowadzenia postępowania przez organ podatkowy od wydanej decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Prezydenta Miasta Mielca w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.